Author Topic: Links for Byzantine Music  (Read 31861 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #135 on: July 03, 2015, 11:39:05 AM »
Γ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 3rd Matinal Doxastikon, after Athanasios Karamanis (+2012), Mode 3rd, chanted by Matthew Tsamkiranis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=WgncTNkfJgg

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταὶ, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασιν πιστούμενοι. Διό οἱ φωτισθέντες δι' αὐτῶν δοξάζομέν Σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
When Mary Magdalene proclaimed the Saviour's Resurrection and His appearance to her, the disciples were upbraided for their hardness of heart, because they disbelieved; but after they were arned with signs and wonders, they were sent forth to preach; and where as Thou, O Lord, didst ascend to Thy Father, the author of light, they preached the word everywhere, confirming it with miracles. Wherefore, we who have been enlightened by them, glorify Thy Resurrection from the dead, O man-befriending Lord.

Δ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 4th Matinal Doxastikon, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 4th (Agia), chanted by Christos Tsakiroglou:
https://www.youtube.com/watch?v=UiL41pQohLE

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ὄρθρος ἦν βαθὺς καὶ αἱ γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα Σου Χριστὲ, ἀλλὰ τὸ σῶμα οὐχ εὑρέθη, τὸ ποθούμενον αὐταῖς· διὸ ἀπορουμέναις, οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἐσθήσεσιν ἐπιστάντες. Τὶ τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ζητεῖτε; ἔλεγον. Ἠγέρθη ὡς προεῖπε, τὶ ἀμνημονεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ; Οἷς πεισθεῖσαι, τὰ ὁραθέντα ἐκήρυττον, ἀλλ' ἐδόκει λῆρος τὰ εὐαγγέλια, οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθηταὶ· ἀλλ' ὁ Πέτρος ἔδραμε καὶ ἰδών ἐδόξασέ Σου πρὸς ἑαυτόν τὰ θαυμάσια.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
It was very early in the morning when the women came unto Thy sepulchre, O Christ, but Thy body which was precious to them, was not found; wherefore, as they were much perplexed, men in shining garments stood by them and said. Why seek ye the living among the dead? He is risen as He foretold. Why have ye forgotten His words? Being persuaded by them, the women proclaimed the things they had seen, but their glad tidings seemed as idle tales, for the disciples were yet without understanding. But Peter ran forth, and when he saw Thy wonders, he glorified them within himself.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #136 on: July 05, 2015, 08:06:26 AM »
Ε' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 5th Matinal Doxastikon, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode Pl. of 1st, chanted by Zacharias Karounis:
https://www.youtube.com/watch?v=WIGBX9GBf4g

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ὢ τῶν σοφῶν Σου κριμάτων Χριστέ! Πῶς Πέτρῳ μὲν τοῖς ὀθονίοις μόνοις, ἔδωκας ἐννοῆσαί Σου τὴν Ἀνάστασιν, Λουκᾷ δὲ καὶ Κλεόπᾳ, συμπορευόμενος ὡμίλεις, καὶ ὁμιλῶν, οὐκ εὐθέως σεαυτὸν φανεροῖς; Διὸ καὶ ὀνειδίζῃ, ὡς μόνος παροικῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ μὴ μετέχων τῶν, ἐν τέλει βουλευμάτων αὐτῆς. Ἀλλ' ὁ πάντα πρός τὸ τοῦ πλάσματος συμφέρον οἰκονομῶν, καὶ τὰς περὶ σοῦ προφητείας ἀνέπτυξας, καὶ ἐν τῷ εὐλογεῖν τὸν ἄρτον, ἐγνώσθης αὐτοῖς, ὧν καὶ πρὸ τούτου αἱ καρδίαι, πρὸς γνῶσίν Σου ἀνεφλέγοντο, οἳ καὶ τοῖς Μαθηταῖς συνηθροισμένοις, ἤδη τρανῶς ἐκήρυττόν Σου τὴν Ἀνάστασιν, δι' ἧς ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
O the wisdom of Thy judgments, O Christ! For how is it that Thou gavest Peter to understand Thy Resurrection by Thy burial clothes alone, yet while accompanying Luke and Cleopas Thou didst converse with them, and while conversing, didst not reveal Thy self straight way? Hence, Thou wast reproached as though Thou alone wert a stranger in Jerusalem, who knew not what had come to pass there-in of late. But since Thou ordainest all things to the profit of Thy creation, Thou didst both expound the prophecies concerning Thee, and in the blessing of the bread, wast made known to them, whose hearts even before hand, were burning to know Thee. Now, they also, when the disciples were gathered together, loudly proclaimed Thy Ressurrection; where-by do Thou have mercy on us.   

ΣΤ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 6th Matinal Doxastikon, after Athanasios Karamanis (+2012), Mode Pl. of 2nd, chanted by Photios Ketsedzis:
https://www.youtube.com/watch?v=N-wHm7PM1xQ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ἡ ὄντως εἰρήνη Σὺ Χριστέ, πρὸς ἀνθρώπους Θεοῦ, εἰρήνην τὴν Σὴν διδούς, μετὰ τὴν Ἔγερσιν Μαθηταῖς, ἐμφόβους ἔδειξας αὐτούς, δόξαντας πνεῦμα ὁρᾷν, ἀλλὰ κατέστειλας τὸν τάραχον αὐτῶν τῆς ψυχῆς, δείξας τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας Σου· πλὴν ἀπιστούντων ἔτι, τὴ τῆς τροφῆς μεταλήψει, καὶ διδαχῶν ἀναμνήσει, διήνοιξας αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς· οἷς καὶ τὴν Πατρικὴν ἐπαγγελίαν καθυποσχόμενος, καὶ εὐλογήσας αὐτούς, διέστης πρὸς οὐρανόν. Διὸ σὺν αὐτοῖς προσκυνοῦμέν Σε, Κύριε δόξα Σοι. 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
Thou Who art the true peace to men of God, O Christ, while giving Thy peace to Thy disciples after Thy Resurrection, didst cause them to be afrightened, for they supposed they beheld a spirit; but Thou didst quiet the trouble in their souls by showing them Thy hands and feet, although they yet believed not. But in partaking of food and bringing Thy teachings to remembrance, Thou didst open their understanding that they might understand the Scriptures. And after Thou hadst assured them of the Father's promise and hadst blessed them, Thou didst depart unto Heaven. Wherefore together with them, we worship Thee; O Lord, glory be to Thee.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #137 on: July 07, 2015, 09:32:45 AM »
Z' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 7th Matinal Doxastikon (I think it's after Karamanis), Mode Grave enharmonic, chanted by Constantine & Athanasios Bilalis:
https://www.youtube.com/watch?v=WNC1Ip0H3oY

(Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι)
Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν; ὑφ' οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλ' ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. Μεθ' ὧν, καὶ δι' ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν.

(Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit)
Behold the darkness and the dawn; and why hast thou stood with, out at the selpuchre, O Mary, having great darkness in thy mind? Because of this, thou didst ask: Where hath Jesus been laid? But see both the disciples running together, how they surmised His Resurrection from the linen clothes and the napkin; and they remembered the Scripture concerning Him. Together with them, we who also have believed through them, praise Thee, O Christ, the Giver of life.

Η' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 8th Matinal Doxastikon after James the Protopsaltis (+1800), Mode Pl. of 4th, chanted by the choir of "The Psaltic Workshop" :
https://www.youtube.com/watch?v=rDYgphmhDCg

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς· ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται, καὶ διδασκόντων Ἀγγέλων, καὶ τῆς ὄψεως τῆς σῆς ὦ Ἰησοῦ· ἀλλ' ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ προσψαῦσαί σοι Χριστέ. Ἀλλ' ὅμως κήρυξ πέμπεται τοῖς σοῖς Μαθηταῖς, οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, τὴν πρὸς τὸν πατρῷον κλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα. Μεθ' ἧς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, τῆς ἐμφανείας σου, Δέσποτα Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
The fervent tears of Mary were not shed in vain, for behold, she hath been counted worthy of being instructed by Angels and of seeing Thy countenance, O Jesus; yet as a weak woman she still minded earthy things. Therefore, she was turned back that she might not touch Thee, O Christ. How be it, she was sent as a herald to Thy disciples, and telling them the good tidings, she proclaimed Thine ascent unto Thy Paternal inheritance. Together with her, account us also worthy of Thy manifestation, O Sovereign Lord.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,401
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Sth different than my heart belongs to
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #139 on: July 09, 2015, 07:47:52 AM »
Θ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 9th Matinal Doxastikon, after Athanasios Karamanis (+2012), Mode Pl. of 1st, chanted by Spyridon Maidanoglou (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=LQicJxm4iT0

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ὡς ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, οὔσης ὀψίας Σαββάτων, ἐφίστασαι τοῖς φίλοις Χριστέ, καὶ θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς, τῇ κεκλεισμένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν, τὴν ἐκ νεκρῶν Σου Ἀνάστασιν· ἀλλ' ἔπλησας χαρᾶς τοὺς Μαθητάς, καὶ Πνεύματος ἁγίου μετέδωκας αὐτοῖς, καὶ ἐξουσίαν ἔνειμας ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, καὶ τὸν Θωμᾶν οὐ κατέλιπες, τῷ τῆς ἀπιστίας καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι. Διὸ παράσχου καὶ ἡμῖν, γνῶσιν ἀληθῆ, καὶ ἄφεσιν πταισμάτων, εὔσπλαγχνε Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
In these later times Thou camest to thy friends at evening of the first day of the week, O Christ; and by Thine entry whilst the doors were shut, Thou by a wonder didst confirm a wonder, even Thy Resurrection from the dead. Then thou didst fill the disciples with joy and didst impart the Holy Spirit to them, and didst bestow on them authority to forgive sins; more over Thou didst not abandon Thomas to founder in the billows of unbelief. Wherefore, grant us also true knowledge and remission of offences, O compassionate Lord.

I' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 10th Matinal Doxastikon, after John the Protopsaltis (+1770), Mode Pl. of 2nd, chanted by George Chadzichronoglou:
https://www.youtube.com/watch?v=xPZEQ-NjcGw

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον, καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, ἀθυμοῦντες ὡς εἰκός, ἐπὶ τῷ χωρισμῷ Σου Χριστὲ οἱ Μαθηταί, πρὸς ἐργασίαν ἐτράπησαν· καὶ πάλιν πλοῖα καὶ δίκτυα, καὶ
ἄγρα οὐδαμοῦ. Ἀλλὰ σὺ Σῶτερ ἐμφανισθείς, ὡς δεσπότης πάντων, δεξιοῖς τὰ δίκτυα κελεύεις βαλεῖν· καὶ ἦν ὁ λόγος ἔργον εὐθύς, καὶ πλῆθος τῶν ἰχθύων πολύ, καὶ δεῖπνον ξένον ἕτοιμον ἐν γῇ· οὗ μετασχόντων τότε Σου τῶν Μαθητῶν, καὶ ἡμᾶς νῦν νοητῶς καταξίωσον ἐντρυφῆσαι, φιλάνθρωπε Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
After Thy descent to Hades and Thy Resurrection from the dead, the disciples turned unto their work, since they naturally lost heart at Thy separation from them. Again the ships and the nets, and no draught of fishes what so ever. But appearing to them, Thou as the Master of all, didst command them to cast their nets on the right side. Straight way Thy word became deed, and then there was a great multitude of fishes and a strange supper ready on the shore. Count us all worthy now to rejoice spiritually in that which Thy disciples partook of then, O man be-friending Lord.

IA' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 11th Matinal Doxastikon, after Thrasyboulos Stanitsas (+1987), Mode Pl. of 4th, chanted by the "Ἐν Ψαλτηρίῳ" (en psalterio) Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=jKoq0_0L-dY

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν. Διὸ καὶ ἔλεγε· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
When Thou didst show Thy self to the disciples after Thy Resurrection, O Saviour, Thou gavest Simon the tending of the sheep, that he might return Thy love, and Thou didst ask him to have care for the shepherding of the flock. Wherefore Thou didst say to him: if thou lovest Me, O Peter, feed my lambs, feed my sheep. And he, straightway, showing his affectionate love, inquired concerning the other disciples. By their intercesions, O Christ, preserve Thy flock from the wolves that ravage it.   
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #140 on: July 11, 2015, 12:51:25 PM »
At GMT 17:00  (in about 8-10 minutes) the first ever vigil for st. Paisios the Hagiorite will take place, at the Holy Convent of st. John the Theologian, Souroti, Greece, where the saint is buried, with the participation of the ecumenical patriarch:
http://www.tv4e.gr/livestreaming.php
« Last Edit: July 11, 2015, 01:05:19 PM by Apostolos »
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #141 on: July 14, 2015, 01:35:39 PM »
Something different:
A concert in Istanbul (st Irene's Church which is now an auditorium) that took place in 2004, with the participation of the choir "Muezzins of Istanbul" under Kudsi Erguner, and the "Greek Byzantine Choir" under Lycourgos Angelopoulos
https://www.youtube.com/watch?v=l-fTHpg-iXE
« Last Edit: July 14, 2015, 01:36:07 PM by Apostolos »
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #142 on: July 15, 2015, 12:38:34 PM »
The tv channel that broadcasted live st. Paisios' vigil, has uloaded it on youtube:
Part1
Part2
Part3
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #143 on: July 18, 2015, 01:19:21 PM »
Dogmatikon Theotokion after st. John Damascene (+756), translated to the new Byzantine notation after Khurmuzius the archiver (+1840), Mode Pl. of 1st chanted by Zacharias Karounis:
https://www.youtube.com/watch?v=syGg8Z6iZfM

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, τῆς ἀπειρογάμου νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος. Τότε τὸν βυθόν ἐπέζευσεν ἀβρόχως Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος. Ἡ θάλασσα, μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος, μετὰ τήν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὤν, καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
In the Red Sea of old a type of the Virgin Bride was prefigured. There Moses divided the waters, here Gabriel assisted in the miracle. There Israel crossed the sea without getting wet, here the Virgin gave birth to Christ without seed. After Israel's passage the sea remained impassible, after Emmanuel's birth the Virgin remained a virgin. O ever-existing God who appeared as man; O Lord have mercy on us.

The ancient and extended Kontakion from the Akathist Hymn to the Theotokos after st. John Damascene (+756), Mode Pl. 4th, chanted by "The Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=XgcJcRzwFuk

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
 
O Champion General, I your city now inscribe to you triumphant anthems as the tokens of my gratitude, being rescued from the terrors, O Theotokos. But since you have the dominion unassailable, from all kinds of perils free me so that unto you, I may cry aloud: rejoice, O Bride unwedded.

The ancient and extended Troparion of the Bridegroom Matins after st. John Damascene (+756), Mode Pl. 4th triphonic, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (+1987) live recording (Patriarchal Cathedral of st. George, Istanbul, Great and Holy Tuesday 1958):
https://www.youtube.com/watch?v=wqoIOV4Nbic

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, πρεσβείαις τοῦ Ἀθλοφόρου σῶσον ἡμᾶς

Behold the Bridegroom comes at midnight, and blessed is the servant whom he shall find watching, and unworthy is the servant whom he shall find heedless. Beware, therefore, oh my soul. Do not be weighed down with sleep, lest you be given up to death, and lest you be shut out of the kingdom. But rouse yourself, crying, Holy, Holy, Holy art Thou O God, through the intercessions of the Trophy-bearer, save us.
« Last Edit: July 18, 2015, 01:49:42 PM by Apostolos »
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #144 on: July 20, 2015, 04:36:09 PM »
Verse from the Antiphon (Psalm 136/137) chanted on Meatfare & Cheesefare Sundays after Ξένος ὁ Κορώνης-Xenos of Koroni (+11th c.), Mode 3rd, chanted by the "Trikki's Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=3w1E-089Xxw

Κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μὴ σου μνησθῶ, Ἀλληλούια
Let my tongue cling to the roof of my mouth, if I do not remember you, Alleluia

The "Nightingale Kratima" after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 1st, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=O-_XjnF09TIVerse from the Polyeleos (Psalm 111/112) after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. John Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Μode 4th Agia, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=GpmWsQU6xKQ

Τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται, Ἀλληλούια.
He will gnash his teeth and melt away, Alleluia.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #145 on: July 22, 2015, 10:23:39 AM »
Verse from the Polyeleos (Psalm 110/111) after Ξένος ὁ Κορώνης-Xenos of Koroni (+11th c.), Mode 4th Agia, chanted in Greek by the Serbian Byzantine Choir "Trojeručica" under Igor Zirojević(they're amazing!):
https://www.youtube.com/watch?v=fpav-bga4pI

Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα, Ἀλληλούια.
His righteousness endures forever, Alleluia.

Hymn during the vesting of High Priest after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (14th c.) Mode Grave of the diatonic genus, chanted by fr. Thomas of the Thomades brotherhood on Mount Athos:
http://www.youtube.com/watch?v=jW1jp9jAj5U

Ἄνωθεν οἱ Προφῆται σὲ προκατήγγειλαν· στάμνον, ῥάβδον, πλάκα, κιβωτόν, λυχνίαν, τράπεζαν, ὄρος ἀλατόμητον, χρυσοῦν θυμιατήριον, πύλην ἀδιόδευτον καὶ θρόνον τοῦ Βασιλέως, προκατήγγειλαν οἱ προφῆται -κράτημα- σὲ προκατήγγειλαν οἱ προφῆται.
The prophets proclaimed thee from on high, O Virgin: the Jar, the Staff, the Tablets of the Law, the Ark, the Candlestick, the Table, the Mount Uncloven, the Golden Censer, the Gate Impassable, and the Throne of Kings, the prophets proclaimed -kratima- the prophets proclaimed thee.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. John Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 3rd, chanted by the "Chanters of Ilyssia":
https://www.youtube.com/watch?v=v3PE4i4DZeM
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #146 on: July 24, 2015, 07:05:34 AM »
This prayer is chanted during the Archieratical Liturgy, when the Bishop comes down from his throne and says the kairos; the melody is traditional and ancient, after anonymous composer, in Mode Grave of the diatonic genus; chanted by Panagiotis Neochoritis & Demos Papaladzakis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=SwDt3aw1hJg

Tὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν, Κύριε φύλαττε, εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα.
Our Master and High Priest, do thou O Lord keep safe, unto many years O Master.

Verse from the Latrinos Polyeleos (originated in the monastic community of Latros in Asia Minor which flourished from the 10th to the 13th c.) for the feast of the synaxis of the Archangels Michael and Gabriel and all the bodiless powers after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 1st, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=U-KDx43Y61Y

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, ὑμνοῦσιν ἐν ὑψίστοις χοροὶ τῶν Ἀρχαγγέλων, δόξα λέγοντες, Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι, Ἀλληλούια.
Bless the Lord, praised in the Heavens by the choirs of Archangels, glorifying the Triune God, Alleluia.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=4lPIaQGzSeA
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #147 on: July 26, 2015, 07:06:17 AM »
Communion Hymn on Thursday, and for the feast of the Synaxis of the Holy Apostles after Γεώργιος Αργυρόπουλος - Georgios Argyropoulos (+14th c.), translated into the new (post-1814) Byzantine music notation by Khurmuzius the Archiver, Mode Pl. of 1st, chanted by the "Trikki's Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=dDJsM4IPO_Y

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν, Ἀλληλούια.
Their sound has gone out through all the earth, and their words to the end of the world, Alleluia.

Communion Hymn on Sunday "Praise the Lord" after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis (John) Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 1st, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=000_ReL7Nww

Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν Οὐρανῶν, Ἀλληλούια.
Praise the Lord in the Heavens, Alleluia.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis (John) Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), translated into the post-1814 new Byzantine music notation, by Khurmuzius the Archiver (+1840), Mode Nenano, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=N-XiRzriXpI
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #148 on: July 28, 2015, 07:46:21 AM »
Idiomelon (Samoglasen) of the Aposticha of the Vespers on Fifth Sunday of Lent, as it is found in the Byzantine Sticherarion (14th c.), Mode 1st tetraphonic, chanted by the "Trikki's Melodists" (live recording 2005):
https://www.youtube.com/watch?v=Qfd0zeREwOU

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι' ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν· Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι.   

Wonderful is the purpose of the compassionate Saviour towards us; for possessing the knowledge of future things as present, He made known the story of the Rich Man and Lazarus. Let us
contemplate the end of both. As for one, let us run away from his cruelty and hatred of men. As for the other, let us emulate his endurance and long-suffering; that, delighting with him in the
bosom of Abraham, we may shout, saying, O Lord, righteous Judge, glory to Thee.

Ancient and extended Idiomelon (Samoglasen) of the Aposticha on the Vespers of the feast of st. Demetrius of Thessalonika, after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης"-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis", Mode Pl. of 2nd, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=wws068J_yIY
 
Φρούρησον πανένδοξε τὴν σὲ μεγαλύνουσαν πόλιν ἀπὸ τῶν ἑναντίον προσβολῶν, παρρησίαν ὡς ἔχων, πρὸς Χριστὸν τὸν σὲ δοξάσαντα. Ἀοίδιμε Δημήτριε, φρούρησον τὴν σὲ τιμῶσαν πόλιν, τοὺς ἄνακτας συμμάχησον, τὴν πόλιν σου στερέωσον, τοὺς σὲ τιμῶντας εὐσεβῶς ἀοίδιμε Δημήτριε -κράτημα- παρρησίαν ὡς ἔχων πρὸς Χριστὸν τὸν σὲ δοξάσαντα.

Ο all-glorious Demetrius keep watch over the city which doth magnify thee, from the adversaries' attacks; for thou art favoured by Christ who did glorify thee. O Demetrius of ever-constant memory keep watch over the city which doth praise thee, fight along with our leaders, strengthen thy city and those who reverently doth praise thee O Demetrius of ever-constant memory -kratima- for thou art favoured by Christ who did glorify thee.

 

Sunday Prokeimenon after Ἄρχων Λαμπαδάριος Ἰωάννης Κλαδᾶς-Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (leader of the second choir at the Patriarchal Cathedral) (+late 14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the "Trikki's Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=jRCAtDJSAw4

Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ, Ἀλληλούια.
O Lord Thou art my refuge, Alleluia.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,401
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Sth different than my heart belongs to
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #149 on: July 28, 2015, 09:38:24 AM »
Mainly Bulgarian Byzantine chants (festal and Sunday troparions and some other stuff)
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #150 on: July 30, 2015, 06:51:22 AM »
Ancient and extended Sticheron verse from Psalm 2 after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=HKFPKn30xLQ

Τότε λαλήσει πρὸς αὐτούς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ, Ἀλληλούια.
Then He shall speak to them in His anger, Alleluia.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 1st, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=3Cg5T-3DS-A

The "He made of thy body a throne" (which replaces "It is truly meet") in the Liturgy of st. Basil the Great, after Ἄρχων Λαμπαδάριος Ἰωάννης Κλαδᾶς-Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (+late 14th c.), Mode 1st tetraphonic, chanted by the "Orthodox Ecclesiastical Byzantine Choir (OEBYX)":
https://www.youtube.com/watch?v=samC2EYPZNw

Στίχος: Ἐπὶ σoὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀνθρώπων τό γένος, ἡγιασμένε ναέ καὶ παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεός ημῶν·
τήν γάρ σήν μήτραν θρόνον ἐποίησε καὶ τήν σήν γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις δόξα σοι.

Verse: In thee rejoiceth, O thou who art full of grace, all creation, the assembly of the angels and the race of man, O Sanctified Temple and rational Paradise, boast of virgins, of whom God was incarnate and became a child, even our God, who is before the ages;
for He made of thy body a throne, and thy womb did He form more spacious than the heavens. In thee rejoiceth, O thou who art full of grace, all creation. Glory to thee.

The earliest known hymn to the Theotokos written in Greek, dates to the mid-2nd c. AD, and it's still used as the dismissal hymn of Vespers during Great Lent. Chanted by the "Cretan Masters" in Mode Pl. of 1st (live recording 2010):
https://www.youtube.com/watch?v=JNBqAENvxlI
 
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύγομεν Θεοτὸκε, τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνου λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη ἁγνὴ, μόνη εὐλογημένη.
Beneath your compassion we take refuge, Theotokos! Our prayers, do not despise in necessities, but from danger deliver us, only pure, only blessed one.
« Last Edit: July 30, 2015, 07:08:20 AM by Apostolos »
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • Elder
 • *****
 • Posts: 409
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #151 on: Yesterday at 10:04:35 AM »
Verse from the Latrinos Polyeleos for the feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 1st, chanted by the "Trikki's Melodists" (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=qG5JWZlpfBA

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, Ἐμμανουήλ παιδίον, κατὰ τὸ γεγραμμένον, μεθ' ἡμῶν γενοῦ, ὁ Θεός τῶν ἁπάντων καὶ Κύριος τῆς δόξης, βουλῆς μεγάλης ἄγγελος, ὁ πρῴην ἀοράτως καὶ πᾶσιν ἀθεώρητος καὶ μένων εἰς αἰῶνας.
The Lord shall we bless, the child Emmanuel; God is with us according to what it is written, the God of all and the Lord of Glory, the Messenger of Great Counsel, who was previously invisible and unperceived by all, the one and the same forever.

Communion Hymn of Presanctified Liturgy after Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (+late 14th c.), Mode 1st tetraphonic, chanted by the Nuns of the Holy Convent of st. Mina on the island of Aegina (live recording, Holy and Great Monday 2005):
https://www.youtube.com/watch?v=_lreW6L-B0A

Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος, Ἀλληλούια.
Taste ye and see that the Lord is good, Alleluia.

Communion Hymn of Sunday "Praise the Lord" after Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (+late 14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the choir "The Psaltic Workshop":
https://www.youtube.com/watch?v=Selo99jf7_w

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν Οὐρανῶν, Ἀλληλούια.
Praise the Lord in the Heavens, Alleluia.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Online Cyrillic

 • The Laughing Cavalier
 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 12,033
 • Φέρ' ὕδωρ φέρ' οἶνον, ὦ παῖ!
 • Jurisdiction: But my heart belongs to Finland
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #152 on: Yesterday at 10:10:53 AM »
Thank you, Apostolos!
At nunc desertis cessant sacraria lucis:
aurum omnes victa iam pietate colunt.
-Propertius, Elegies III.XIII:47-48

νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος