Author Topic: Making cheese ~ however ```  (Read 105 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sethrak

  • Protokentarchos
  • *********
  • Posts: 4,019
  • Faith: Armenian Orthodox
  • Jurisdiction: Etchmiadzin, Armenia
Making cheese ~ however ```
« on: April 02, 2020, 02:21:58 PM »
Greetings ~ I've been making cheese ~ I love it, so do you ~ but ~ not been able to make Tel Banir ( Armenian String Cheese ) I made great Tel Banir for years ~ now it seems that skill has escapes me ~ it always turns out Cheese ~ but this is maddening ~ yesterday again the curd formed ~ or didn't form properly ~ I knew it was not right when I was blending in the rennet ~ today I heated the curd and formed it into balls of ~ well Feta ~ it's like Feta ~ one batch I added red pepper flakes ~ it will be, all of it good tasting ~ but disappointing in the extreme ~ well there you have it ~ I'll take some to daughter see what she says ```
Իմաստութիւն Հոր Յիսուս՝ տո՝ւր մեզ իաստուփին՝ զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի Քո յամենայն ժամ : եւ ի չար խորհրդոց ի բանից եւ ի գործոց   փրկեա  զմեզ՝ ամէն:
Jesus, Wisdom of the Father, give us wisdom, to think, speak and do what is Good before you at all times. And save us from evil thoughts, words and deed, amen.

Offline Sethrak

  • Protokentarchos
  • *********
  • Posts: 4,019
  • Faith: Armenian Orthodox
  • Jurisdiction: Etchmiadzin, Armenia
Re: Making cheese ~ however ```
« Reply #1 on: May 18, 2020, 01:16:24 AM »
The Tel Baneer ~ String Cheese is coming out Great ```

Shnoragalem Asvats ~ I thank God ~ it sounds more thankful in Hyegagan ```
Իմաստութիւն Հոր Յիսուս՝ տո՝ւր մեզ իաստուփին՝ զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի Քո յամենայն ժամ : եւ ի չար խորհրդոց ի բանից եւ ի գործոց   փրկեա  զմեզ՝ ամէն:
Jesus, Wisdom of the Father, give us wisdom, to think, speak and do what is Good before you at all times. And save us from evil thoughts, words and deed, amen.