Author Topic: Links for Byzantine Music  (Read 125532 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 752
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #405 on: April 08, 2018, 09:38:37 AM »
Τhe extended 15th Antiphon from the Service of the Holy Passion (Holy Friday Matins) after James the Protopsaltis (+1800) in Mode Pl. of 2nd chanted antiphonally by the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ (Ecumenical Patriarchate of Constantinople) Panagiotis Neochoritis, and the First Domestikos Stylianos Phlikos (live recording, Patriarchal Cathedral of St. George, 2016):
https://www.youtube.com/watch?v=9Kki_LQMjMg   

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς.
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.
Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν.

Today He who hung the earth upon the waters is hung on the tree,
The King of the angels is decked with a crown of thorns.
He who wraps the heavens in clouds is wrapped in the purple of mockery.
He who freed Adam in the Jordan is slapped on the face.
The Bridegroom of the Church is affixed to the Cross with nails.
The Son of the virgin is pierced by a spear.
We worship Thy passion, O Christ.
We worship Thy passion, O Christ.
We worship Thy passion, O Christ.
Show us also Thy glorious resurrection.

Matinal Doxastikon from the Matins of Holy Friday after Constantine Pringos (+1964) in Mode Pl. of 2nd chanted by the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ (Ecumenical Patriarchate of Constantinople) Panagiotis Neochoritis (live recording, 2016):
https://www.youtube.com/watch?v=5Yyf8c1mgKs

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου,
καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην.
Ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χείρα, ἔδωκαν κάλαμον,
ἵνα συντρίψω αὐτοὺς, ὡς σκεύη κεραμέως.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
They stripped me of my garments,
and clothed me in a scarlet cloak.
They placed a crown of thorns upon my head
and put a reed into my right hand,
that I might smash them like a potter’s vessels.

The Cherubic Hymn from the St. Basil's Liturgy on Holy Saturday morning, after James the Protopsaltis (+1800) in Mode Pl. of 1st, chanted by the Greek-Byzantine Choir (director Michael Zampas, live recording 2017):
https://www.youtube.com/watch?v=nPY1ouaP378

Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου και τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ Χοροὶ τῶν Ἀγγέλων μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφεὶμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα.

Let all mortal flesh keep silent, and stand with fear and trembling, and in itself consider nothing of earth; for the King of kings and Lord of lords cometh forth to be sacrificed, and given as food to the believers; and there go before Him the choirs of Angels, with every dominion and power, the many-eyed Cherubim and the six-winged Seraphim, covering their faces, and crying out the hymn: Alleluia.

Τhe 9th Ode from the Paschal Canon in Mode 1st chanted by "The Maistors of Psaltic Art" (director, prof. emeritus of Musicology, Capodistrian University of Athens, Greece, Gregory Stathis):
http://www.dailymotion.com/video/xpshf3

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.
Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε· χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

The angel cried to the Lady full of grace: Rejoice, O pure Virgin! Again, I say: rejoice! Thy Son is risen from His three days in the tomb.
Shine, shine, O new Jerusalem, for the glory of the Lord is risen upon thee; dance now and be glad, O Sion, do thou exult, O pure Theotokos, in the arising of Him Whom thou didst bear.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 752
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #406 on: April 10, 2018, 08:30:56 PM »
The alleluiarion and the extended troparion from the Bridegroom Matins in Mode Pl. of 4th Triphonic, chanted by Emmanuel Hadzimarkos (live recording, 1960):
https://www.youtube.com/watch?v=ILTGVUGjCTk

-Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Ἀλληλούια.
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός,
καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα,
ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής,
ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς.
Ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν,
διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς

-Learn righteousness, you who dwell on the earth.
Alleluia.
Behold, the Bridegroom comes at midnight,
And blessed is that servant whom He shall find watching,
And again, unworthy is the servant whom He shall find heedless.
Beware, therefore, O my soul, do not be weighed down with sleep,
Lest you be given up to death, and lest you be shut out of the Kingdom.
But rouse yourself crying: Holy, Holy, Holy, art Thou, O our God,
Through the Theotokos have mercy on us.

Matinal Doxastikon of the Aposticha from the Matins of Holy Wednesday after Peter the Peloponnesian (+1778) in Mode Pl. of 4th, chanted (amazingly) by the choir of monks from the Holy Monastery of Vatopaedi, Mount Athos:
https://www.youtube.com/watch?v=7dmTMJGz_Wg

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανούς, τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει· καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν, τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις, ὧν ἐν τῷ Παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους, τίς ἐξιχνιάσει ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
O Lord God, the woman who had fallen into many sins, having perceived Thy divinity received the rank of ointment-bearer, offering Thee spices before Thy burial wailing and crying: "Woe is me, for the love of adultery and sin hath given me a dark and lightless night; accept the fountains of my tears O Thou Who drawest the waters of the sea by the clouds incline Thou to the sigh of my heart O Thou Who didst bend the heavens by Thine inapprehensible condescension; I will kiss Thy pure feet and I will wipe them with my tresses. I will kiss Thy feet Whose tread when it fell on the ears of Eve in Paradise dismayed her so that she did hide herself because of fear. Who then shall examine the multitude of my sin and the depth of Thy judgment? Wherefore, O my Saviour and the Deliverer of my soul turn not away from Thy handmaiden O Thou of boundless mercy".
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 752
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #407 on: April 23, 2018, 06:46:22 AM »
Matinal Doxastikon from St. George's day in Mode Pl. of 1st after Constantine Pringos (+1964) chanted by the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ, Panagiotis Neochoritis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=haQAinZc044

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Spring hath shined forth as the dawn; come, let us celebrate. The Resurection of Christ hath appeared in splendour; come, let us be glad. The memorial of the prizewinner hath been revealed, making the faithful bright with joy. Come, therefore, O feastlovers, let us mystically keep the festival; for this man, as a good soldier, bravely defied the tyrants and put them to shame, becoming an imitator of Christ the Saviour’s Passion. Unto his own clay vessel he showed no mercy, but cast it naked into the forge, transforming it by means of torments. Let us cry out to him: O prizewinner George, make entreaty that our souls be saved.

The same doxastikon in its extended form after Peter Philanthidis (+1920) is chanted by the Holy Fathers of the Holy Monastery of Docheiariou, Mount Athos (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=OVliBS44CrQ&t=131s
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 752
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #408 on: May 02, 2018, 07:56:50 AM »
The Great Doxology after Kyriazis Chrysopolitis (+late 19th c.) in Mode Pl. of 1st Tetraphonic, chanted antiphonally by Ioannis Khassanidis & Constantine Lanaras (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=hPGoiGIdUn0

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός, Ἀμήν.
Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (x3).
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to Thee, Who hast shown forth the light. Glory be to God on high, and on earth peace, goodwill towards men.
We praise Thee, we bless Thee, we worship Thee, we glorify Thee, we give thanks to Thee for Thy great glory.
O Lord and King, heavenly God, Father Almighty; O Lord, the only-begotten Son Jesus Christ, and Holy Spirit.
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, that takest away the sin of the world; have mercy upon us, Thou that takest away the sins of the world.
Accept our prayer, Thou that sittest on the right hand of the Father, and have mercy upon us.
For Thou only art Holy; Thou only art Lord, Jesus Christ, in the glory of God the Father, Amen.
Every day will I bless Thee and will I praise Thy Name forever and ever.
Strengthen us, O Lord, this day to be kept sinless.
Blessed art Thou, O Lord, God of our fathers, and praised and glorified is Thy Name forever, Amen.
Let Thy mercy, O Lord, be upon us, as we trust on Thee.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us (x3).
O Lord, Thou hast been a refuge for us from generation to generation. I said, Lord have mercy upon me; heal my soul, for I have sinned against Thee.
O Lord, to Thee have I fled; teach me to do Thy will, for Thou art my God.
For with Thee is the fountain of life; in Thy light we shall see light.
Extend Thy mercy unto them that know Thee. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.
Both now and forever, and from all ages to all ages, Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Holy Immortal, have mercy upon us.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.

Τhe extended 9th Ode from the Paschal Canon in Mode 1st, after Dimitrios Kyphiotis (+1894) chanted by Ioannis Khassanidis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=Cj5fECF0aQg&t=28s

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.
Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε· χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

The angel cried to the Lady full of grace: Rejoice, O pure Virgin! Again, I say: rejoice! Thy Son is risen from His three days in the tomb.
Shine, shine, O new Jerusalem, for the glory of the Lord is risen upon thee; dance now and be glad, O Sion, do thou exult, O pure Theotokos, in the arising of Him Whom thou didst bear.

Mr. Khassanidis studied Byzantine Music at the Athonias Academy on the Holy Mountain, and he is the modern embodiment of the psaltic tradition at the Protaton, the major church in Karyes, the Athonite capital.
Ἦχος Βαρύς

Ὁπλιτικῆς φάλαγγος οἰκεῖον μέλος
ὁ τοῦ βάρους σὺ κλῆσιν εἰληφῶς φέρεις.
Ἧχον τὸν ἁπλοῦν τὸν βάρους ἐπώνυμον
ὁ τοὺς λογισμοὺς ἐν βοαῖς μισῶν φιλεῖ.
Ἀνδρῶν δὲ ἄσμα δευτερότριτε βρέμεις.
Ὧν ποικίλος δὲ τοὺς ἁπλούς ἔχεις φίλους.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Protokentarchos
 • ******
 • Posts: 4,967
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: POC, but my heart belongs to Antioch
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline scamandrius

 • A man of many, many turns
 • Merarches
 • ***********
 • Posts: 9,262
 • Faith: Greek Orthodox
 • Jurisdiction: DOWAMA of AANA
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #410 on: May 09, 2018, 09:31:10 PM »
This may be the wrong place to put this so if it needs to be moved, moderators, please do so.

Samuel Herron is a professional acquaintance of mine.  I've taken some lessons from him via skype and have chanted some of his compositions which he has written in English and they are of excellent quality.  Byzantine music is undergoing a revitalization right now in the USA and many, if not most, of the composers of Byzantine music here in the states are increasingly, if not exclusively, using English as the language.  Mr. Herron is one of the people at the forefront of this effort.  He has recently issued a plea for donations here:  https://gogetfunding.com/the-hymns-of-st-george-on-bright-monday/ which is a sampling of Byzantine English music for St. George along with audio files (Something which is getting better, but also still lacking).  Anyway, I believe this to be a worthy effort so if any of you would be willing to see more Byzantine music in print done in the traditional style and in the English language, please consider donating to his cause.  Thanks.
Da quod iubes et iube quod vis.