Author Topic: Links for Byzantine Music  (Read 144549 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #225 on: February 21, 2016, 07:45:00 AM »
Katavasias from the 1st Sunday of Lenten Triodion (Sunday of the Publican and the Pharisee), in Mode Pl. of 2nd after Peter the Byzantine (+1808), chanted antiphonally by Stylianos Kontakiotis and Michael Yannitses (live recording, Holy Church of Our Lady of Tinos, Greece, 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=1kjFjyg_iWk

Ὠδὴ α'
Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντούμενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωμεν.
Ode 1st
Traversing the deep on foot, as though it were dry land, and beholding the tyrant Pharaoh drowned, Israel cried aloud: Let us chant unto God a hymn of victory!
Ὠδὴ γ'
Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ στερεώσας αὐτούς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας σου.
Ode 3rd
There is none holy like unto thee, O Lord, my God, who hast exalted the horn of thy faithful, O Good One, and hast established us upon the rock of thy confession.
Ὠδὴ δ'
Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακράζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτάζουσα.
Ode 4th
Christ is my power, my God and Lord, the holy Church cries out from a pure mind in song befitting God, as it keeps festival in the Lord.
Ὠδὴ ε'
Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγαυσον δέομαι, σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζόφου τῶν πταισμάτων ἀνακαλούμενον.
Ode 5th
With Thy divine light, O Good One, illumine the souls of them that rise early to pray to Thee with love, I pray, that they may know Thee, O Word of God, as the true God, Who recalleth us from the darkness of sin.
Ὠδὴ ς'
Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθορῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, ἐν εὐδίῳ λιμένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε.
Ode 6th
Beholding the sea of life surging with the tempest of temptations, I run to Thy calm haven, and cry unto Thee: Raise up my life from corruption, O Greatly-merciful One.
Ὠδὴ ζ'
Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγγελος τοῖς Ὁσίοις Παισί, τοὺς Χαλδαίους δὲ καταφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν Τύραννον ἔπεισε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Ode 7th
An Angel made the furnace sprinkle dew on the righteous youths. But the command of God consumed the Chaldeans and prevailed upon the tyrant to cry: Blessed art Thou, O God of our fathers!
Ὠδὴ η'
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ δρὰς Χριστέ, μόνῳ τῷ βούλεσθαι. Σὲ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ode 8th
We praise, bless, and worship the Lord.
From the flame Thou didst sprinkle dew upon the Saints, and didst burn the sacrifice of a righteous man which was sprinkled with water. For Thou alone, O Christ, dost do all as Thou willest. Thee we exalt unto all ages.
Ὠδὴ θ'
Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν.
Ode 9th
It is not possible for men to see God, on Whom the ranks of Angels dare not gaze; but through thee, O all-pure one, appeared the Word Incarnate to men, Whom magnifying with the heavenly hosts we call thee blessed.


Doxastikon of the Praises from the Sunday of the Publican and the Pharisee, in Mode Pl. of 4th, after Thrasyboulos Stanitsas (+1988), chanted by Demetrios Nikou (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3128tKbEk

(Δόξα...)
Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι’ ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

(Glory...)
O Lord, Thou hast condemned the Pharisee who justified himself by boasting of his works, and Thou hast justified the Publican who humbled himself and with cries of sorrow begged for mercy. For Thou dost reject proudminded thoughts, but Thou dost not despise a contrite heart. Therefore in abasement we fall down before Thee who hast suffered for our sake: grant us forgiveness and great mercy.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #227 on: February 28, 2016, 08:05:38 AM »
Vesperal Doxastikon from the 2nd Sunday of the Lenten Triodion (Sunday of the Prodigal Son), Mode 2nd, after Thrasyboulos Stanitsas (+1988), chanted by Matthew Tsamkiranis (+2006):
https://www.youtube.com/watch?v=hSIf5bn651Y

(Δόξα...)
Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα! ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ! τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅνπερ ἔλαβον, τὴν ἐντολὴν παρέβην. Οἴμοι τάλαινα ψυχὴ! τῷ  πυρὶ τῷ  αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· διὸ πρὸ τέλους βόησον Χριστῷ τῷ  Θεῷ. Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με υἱόν, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

(Glory...)
Of what great blessings in my wretchedness have I deprived myself! From what a kingdom in my misery have I fallen! I have wasted the wealth that I received, I have transgressed the commandment. Woe is me unhappy soul! You are henceforth condemned to the etrnal fire. Therefore, before the end, cry out to Christ God: "Receive me like the Prodigal Son, O God, and have mercy on me."

Extended katavasias from the 2nd Sunday of the Lenten Triodion (Sunday of the Prodigal Son), Mode 2nd, after Peter the Byzantine (+1808), chanted antiphonally by Stylianos Kontakiotis and Michael Yannitses (live recording, Holy Church of Our Lady of Tinos, Greece, 2012):
https://www.youtube.com/watch?v=Mw9iVnInw6A

Ὠδὴ α'
Τὴν Μωσέως ᾠδήν, ἀναλαβοῦσα βόησον ψυχή. Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεὸς καὶ δοξάσω αὐτόν.
Ὠδὴ γ'
Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν, καρποφόρον ὁ Θεὸς ἀνάδειξόν με, γεωργὲ τῶν καλῶν, φυτουργὲ τῶν ἀγαθῶν, τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου.
Ὠδὴ δ'
Τὴν ἐκ Παρθένου σου γέννησιν, ὁ Προφήτης προβλέπων, ἀνεκήρυττε βοῶν· Τὴν ἀκοήν σου ἀκήκοα καὶ ἐφοβήθην, ὅτι ἀπὸ Θαιμάν, καὶ ἐξ ὄρους ἁγίου κατασκίου, ἐπεδήμησας, Χριστέ.
Ὠδὴ ε'
Τῆς νυκτὸς διελθούσης, ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, καὶ τὸ φῶς τῷ κόσμῳ ἐπέλαμψε· διὰ τοῦτο ὑμνεῖ σε τάγματα Ἀγγέλων καὶ δοξολογεῖ σε Χριστὲ ὁ Θεός.
Ὠδὴ ς'
Βυθῷ ἁμαρτημάτων, συνέχομαι Σωτήρ, καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου βυθίζομαι ἀλλ' ὥσπερ τὸν Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ θηρός, κᾀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε, καὶ διάσωσόν με.
Ὠδὴ ζ'
Τὰ Χερουβὶμ μιμούμενοι, Παῖδες, ἐν τῇ καμίνῳ ἐχόρευον βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει, ἐπήγαγες ταῦτα πάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ὁ ὑπερύμνητος καὶ δεδοξασμένος εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ὠδὴ η'
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ, τῆς Παρθένου τὸ θαῦμα, ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει προτυπώσαντα ποτέ, ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ὠδὴ θ'
Τῶν γηγενῶν τὶς ἤκουσε τοιοῦτον, ἢ τὶς ἑώρακε ποτὲ; ὅτι παρθένος εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ ἀνωδίνως τὸ βρέφος ἀποτεκοῦσα τοιούτόν σου τὸ θαῦμα καὶ σὲ ἁγνὴ Θεοκυῆτορ Μαρία μεγαλύνομεν.

Ode 1.
Take up Moses' song, my soul, and shout, 'He has become my helper and protector. This is my God, and I will glorify him.'
Ode 3.
Make my barren mind produce fruit, O God, husbandman of what is lovely and planter of good things, in your compassion.
Ode 4.
Foreseeing your birth from a Virgin, the Prophet cried out and proclaimed, 'I heard your report, O Christ, and I was afraid, for you came from Theman and from a holy shaded mountain.'
Ode 5.
The night has passed, the day is at hand, and the light has shone out on the world. Therefore the ranks of angels sing your praise and glorify you, Christ our God.
Ode 6.
I am held fast by an abyss of sins, O Saviour, and am drowning in the ocean of life. But like Jonas from the beast, bring me up too from the passions and save me.
Ode 7.
Imitating the Cherubim, the Youths in the furnace, danced as they cried out, 'Blessed are you, O God, for with truth and judgement you have brought all these things upon us because of our sins; you who are highly praised and glorified to all the ages.'
Ode 8.
Him, who for Moses foreshadowed the wonder of the Virgin in the Bush on mount Sinai, praise, bless and highly exalt to all the ages.
Ode 9.
Who of those born of earth has heard the like? Or who has ever seen that a Virgin has been found to bear in her womb and give birth to a babe without pangs? Such is your wonder. And, Mary, pure Mother of God, we magnify you.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #228 on: March 05, 2016, 09:27:31 AM »
Verses from the Evlogitaria for the Dead, in Mode Pl. of 1st after Peter the Peloponnesian (00:00-1:53), Kontakion from the Funeral Service, Mode Pl. of 4th after Peter the Peloponnesian, chanted by the choir "Antiphonal Melos" (1:55-end):
https://www.youtube.com/watch?v=5hAGpq68SVI

Εὐλογητός εἶ Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
Τῶν Ἁγίων ὁ χορός εὗρε πηγήν τῆς ζωῆς καὶ θύραν Παραδείσου᾿ εὕρω κἀγὼ τὴν ὁδὸν διὰ τῆς μετανoίας᾿ τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγώ εἰμι᾿ ἀνακάλεσαί με Σωτήρ καὶ σῶσον με.
Εὐλογητός εἶ Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.
Ἀνάπαυσον ὁ Θεός τοὺς δούλους σου καὶ κατάταξον αὐτόν ἐν Παραδείσῳ, ὅπου χοροὶ τῶν Ἁγίων Κύριε καὶ οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς φωστῆρες᾿ τόν κεκοιμημένον δοῦλον σου ἀνάπαυσον παρορῶν αὐτῶν πάντα τὰ ἐγκλήματα.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Χαῖρε σεμνή, ἡ Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα εἰς πάντων σωτηρίαν, δι' ἧς γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν σωτηρίαν᾿ διὰ σοῦ εὕροιμεν Παράδεισον, Θεοτόκε ἁγνὴ εὐλογημένη.

Blessed are You, O Lord, teach me Your statutes.
The choir of the saints has found the fountain of life and the door of Paradise; may I also find the way through repentance, the sheep that was lost am I, call me up to You, O Savior, and save me.
Blessed are You, O Lord, teach me Your statutes.
Give rest O God to the souls of Your servants, and appoint for them a place in Paradise; where the choirs of the saints, O Lord, and the just will shine forth like stars; to Your servants that are sleeping now give rest, overlooking all their offenses.
Now and ever and unto the ages of ages. Amen.
Hail, O gracious Lady, who in the flesh bears God for the salvation of all; and through whom the human race has found salvation; through you may we find Paradise, Theotokos, our Lady pure and blessed.

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.
With the Saints give rest, O Christ, to the soul of thy servant where there is not pain, nor any sorrow, nor any sighing, but Life everlasting.

Idiomela from the Funeral Service, chanted by "The Elias Yurukos' Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=4n2VDYRm_UM

00:00-1:13 Mode 1st
Ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα ἔστηκεν ἐπὶ γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα· μία ῥοπή, καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ἀλλ᾿ ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καὶ τῷ γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, ὃν ἐξελέξω ἀνάπαυσον, ὡς φιλάνθρωπος.
Where is the pleasure in life which is unmixed with sorrow? Where the glory which on earth has stood firm and unchanged? All things are weaker than shadow, all more illusive than dreams; comes one fell stroke, and Death in turn, prevails over all these vanities. Wherefore in the Light, O Christ, of Your countenance, the sweetness of Your beauty, to him whom You have chosen grant repose, for You are the Friend of Mankind.

1:17-2:42 Mode 2nd
Οἴμοι, οἶον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! Οἴμοι, πόσα δακρύει τότε, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἐλεῶν αὐτήν! Πρὸς τοὺς Ἀγγέλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει· πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὰς χεῖρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα. Διό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐννοήσαντες τὸ βραχὺ τῆς ζωῆς, τῷ μεταστάντι τὴν ἀνάπαυσιν, παρά Χριστοῦ αἰτησώμεθα, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Alas! What an agony the soul endures when from the body it is parting; how many are her tears for weeping, but there is none that will show compassion: unto the angels she turns with downcast eyes; useless are her supplications; and unto men she extends her imploring hands, but finds none to bring her rescue. Thus, my beloved brethren, let us all ponder well how brief is the span of our life; and peaceful rest for him that now is gone, let us ask of Christ, and also His abundant mercy for our souls.

2:44-3:50 Mode 3rd
Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον· οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. Διὸ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν· Τόν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία.
Vanity are all the works and quests of man, and they have no being after death has come; our wealth is with us no longer. How can our glory go with us? For when death has come all these things are vanished clean away. Wherefore to Christ the Immortal King let us cry, "To him that has departed grant repose where a home is prepared for all those whose hearts You have filled with gladness."

3:52-4:52 Mode 4th
Ὄντως φοβερώτατον, τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον, πῶς ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος, βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῆς συμφυΐας ὁ φυσικώτατος δεσμός, θείῳ βουλήματι ἀποτέμνεται. Διό σε ἱκετεύομεν· Τὸν μεταστάντα ἀνάπαυσον, ἐν σκηναῖς τῶν Δικαίων σου. Ζωοδότα Φιλάνθρωπε.
Terror truly past compare is by the mystery of death inspired; now the soul and the body part, disjoined by resistless might, and their concord is broken; and the bond of nature which made them live and grow as one, now by the edict of God is rest in twain. Wherefore now we implore Your aid grant that Your servant now gone to rest where the just that are Yours abide, Life-bestower and Friend of Mankind.

4:55-5:58 Mode Pl. of 1st
Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος· Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός· καὶ πάλιν κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι καὶ εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα καὶ εἶπον· ἆρα τίς ἐστι, βασιλεὺς ἢ στρατιώτης, ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός; Ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύριε, μετὰ Δικαίων τὸν δοῦλόν σου, ὡς φιλάνθρωπος.
I Called to mind the Prophet who shouted, "I am but earth and ash." And once again I looked with attention on the tombs, and I saw the bones therein which of flesh were naked; and I said, "Which indeed is he that is king? Or which is soldier? Which is the wealthy, which the needy? Which the righteous, or which the sinner?" But to Your servant, O Lord, grant that with the righteous he may repose.

6:02-unfortunately ends suddenly at 6:37 Mode Pl. of 2nd
Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις, τὸ πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα· βουληθεὶς γὰρ ἐξ ἀοράτου τε, καὶ ὁρατῆς με ζῷον συμπῆξαι φύσεως, γῆθέν μου τὸ σῶμα διέπλασας, δέδωκας δέ μοι ψυχήν τῇ θείᾳ σου (καὶ ζωοποιῷ ἐμπνεύσει. Διό, Χριστέ, τὸν δοῦλόν σου, ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς Δικαίων ἀνάπαυσον).
My beginning and foundation was the form; bestowing Word of Your commandment; for it pleased You to make me by compounding visible and invisible nature into a living thing. Out of earth was my body formed and made, but a soul You gave me by the Divine (and Life-creating in-breathing. Wherefore, O Christ, to Your servant in the land of the living, in the courts of the righteous, do You grant repose).
« Last Edit: March 05, 2016, 09:30:27 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #229 on: March 06, 2016, 08:02:08 AM »
The three Pentecostaria (i.e. the troparia after Psalm 50 = πεντηκοστός ψαλμός-pentecostόs psalmόs) chanted throughout the Triodion and the entire Lent, in Mode Pl. of 4th the first two, in Mode Pl. of 2nd the third, after Peter the Peloponnesian (+1778), chanted by the Byzantine choir "Calophonarides":
https://www.youtube.com/watch?v=gjVX7qQme7I

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι.
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ´ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.
Καὶ νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.
Ἐλεήμων, ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοι. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Open to me the gates of repentance, O Giver of Life, for my spirit rises early to pray towards thy holy temple. Bearing the temple of my body all defiled; but in Thy compassion, purify me by the loving kindness of Thy mercy.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Lead me on the paths of salvation, O Mother of God, for I have profaned my soul with shameful sins, and have wasted my life in laziness. But by your intercessions, deliver me from all impurity.
Have mercy upon me, O God, according to Your lovingkindness; according to the multitude of Your tender mercies, blot out my transgressions.
When I think of the many evil things I have done, wretch that I am, I tremble at the fearful day of judgement. But trusting in Thy living kindness, like David I cry to Thee: Have mercy on me, O God, according to Thy great mercy.

Doxastikon of the Praises from the 3rd Sunday of the Lenten Triodion (Meatfare Sunday), in Mode 1st, after Thrasyboulos Stanitsas (+1988), chanted by Demetrios Thanopoulos:
https://www.youtube.com/watch?v=9UAtV_ppXOo

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν· ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα, τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα, καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας· διὸ μετ' εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον, δοξολογοῦντάς σε τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Let us cleanse ourselves, brethren, with the queen of the virtues; for behold, she is come, bringing us a wealth of blessings. She quells the uprising of the passions, and reconciled sinners to the Master. Therefore let us welcome her with gladness, and cry aloud to Christ our God: O risen from the dead, who alone are free from sin, guard us uncondemned as we give thee glory.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #230 on: March 07, 2016, 03:34:16 PM »
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #231 on: March 13, 2016, 09:12:18 AM »
Doxastikon of the Praises from the 4th Sunday of Lenten Triodion (Cheesefare Sunday), in Mode Pl. of 2nd, after Soterios Arvanites, chanted by Daniel Karambasis:
https://www.youtube.com/watch?v=U2Wdv4xG4_Q

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι’ αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι’ αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
The time has come, the start of our spiritual contests, the victory over demons, the full armour of self-control, the angels' dignity, the confidence before God. Thereby did Moses become conversant with the Creator, and heard the invisible voice. Lord, through fasting make us worthy to worship Your Passion and holy Resurrection, as You love humanity.

Idiomelon (Samoglasen) from the 4th Sunday of Lenten Triodion (Cheesefare Sunday), in Mode Pl. of 1st, chanted by Raphael Asdres (I think it's after Athanasios Karamanis):
https://www.youtube.com/watch?v=zs0xgg8mdIU

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.

The arena of the virtues has been opened, let all who wish to struggle for the prize now enter, girding themselves for the noble contest of the Fast; for those that strive lawfully are justly crowned, taking up the armour of the Cross; let us make war against the enemy, let us have as our invincible rampart the Faith, prayer as our breastplate, and as our helmet almsgiving, and as our sword, let us use fasting that cuts away all evil from our heart. If we do this, we shall receive the true crown from Christ the King of all at the Day of Judgment.

Ιdiomelon (Samoglasen) from the Forgiveness Vespers, after James the Protopsaltis (+1800), in Mode Pl. of 1st, chanted by "The Cretan Maistors":
https://www.youtube.com/watch?v=13cdweMPH_Q

Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἐν ἐλεημοσύναις καὶ οἰκτιρμοῖς πενήτων, μὴ σαλπίζοντες, μὴ δημοσιεύοντες ἡμῶν τὴν εὐποιΐαν, μὴ ἐπιγνώτω ἡ ἀριστερά, τῆς δεξιᾶς τὸ ἔργον, μὴ σκορπίσῃ ἡ κενοδοξία, τὸν καρπὸν τῆς ἐλεημοσύνης, ἀλλ' ἐν κρυπτῷ, τῷ τὰ κρυπτὰ εἰδότι κράξωμεν· Πάτερ, ἄφες τὰ παραπτώματα ἡμῶν, ὡς φιλάνθρωπος.

Come let us cleanse ourselves by almsgiving and acts of mercy to the poor, not sounding a trumpet or making a show of charity; let not our left hand know what our right hand is doing, let not vain glory scatter the fruit of our almsgiving; but in secret let us call on Him that knows all secrets: Father forgive us our trespasses, for Thou lovest mankind. 

Dismissal troparia from the Forgivess Vespers, in Mode Pl. of 1st, chanted by "The Cretan Maistors":
https://www.youtube.com/watch?v=cj6lNLVBbBg

0:00-1:13
Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Rejoice O Virgin Theotokos, Mary, full of Grace, the Lord is with you; blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, for you have borne the Saviour of our souls.
1:14-1:52
Bαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πάντων ἡμῶν μνήσθητι, ἵνα ῥυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· σοὶ γὰρ ἐδόθη χάρις, πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν.
O Baptizer of Christ, remember our congregation, that we may escape from our iniquities, for to thee was given grace to intercede for us.
1:54-2:51
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ ἅγιοι πάντες, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων καὶ θλίψεων· ὑμᾶς γὰρ θερμοὺς προστάτας, πρὸς τὸν Σωτῆρα κεκτήμεθα.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
O pure apostles, and all ye saints, pray for our sakes, that we escape tribulations and sorrows, for we have taken you as fervid intercessors with the Saviour.
2:53-end
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, Θεοτόκε. Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Beneath your compassion we take refuge, O Theotokos. Turn not away from our beseechings in tribulation, but save us from distress, O thou who alone art Pure and blessed.

A blessed Great Lent to all.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #232 on: March 16, 2016, 07:43:12 AM »
The hymn of the entrance of the Presanctified Gifts (which replaces the Cherubic hymn), in Mode 4th "Agia" after Constantine the Protopsaltis (+1862) is chanted by the Byzantine choir "Calophonarides":
https://www.youtube.com/watch?v=LHNA3MzEYF8

Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.
(Ἡ Mεγάλη Eἴσοδος ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ)
Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα.

Now the heavenly Powers do minister invisibly with us. For behold the King of Glory enters.
(The Great Entrance in complete silence)
Behold the mystical sacrifice, all fulfilled, is ushered in. Let us with faith and love draw near, that we may be partakers of everlasting life. Alleluia.

The Communion Hymn of the Presanctified Liturgy in Mode 1st Tetraphonic after the Archon Lampadarios Ioannis Kladas (+14th c.) chanted by "The Byzantine Choir of Larissa" (live recording, 2011):
https://www.youtube.com/watch?v=8NiRyU72Qrg

Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος, Ἀλληλούϊα.
Ο taste and see how good is the Lord, Alleluia.
« Last Edit: March 16, 2016, 07:45:17 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Cyrillic

 • Laser Basileus.
 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 13,710
 • St. Theodoret of Cyrrhus, pray for us!
 • Jurisdiction: But my heart belongs to Finland
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #233 on: March 16, 2016, 08:22:10 AM »
Nice! Thanks Apostolos!

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #234 on: March 18, 2016, 07:42:08 AM »
Per the Greek Tradition, the Akathist to the Theotokos is divided into four parts, and each part is chanted on the first four Friday evenings of Lent, while on the fifth Friday the whole canon is chanted in its entirety. Οn the first Friday, on Athos, the following ancient and extended Kontakion is chanted. The Mode is Pl. of 4th and it's chanted antiphonally by two choirs of monks (live recording, Holy Monastery of Vatopaedi, Mount Athos, 2011):
https://www.youtube.com/watch?v=nQtHFS_c-wg

Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι τὴν πόλιν σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντείων με κινδύνων ἐλευθέρωσον. Ἵνα κράζω σοι, χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.

O Champion General, I your City now inscribe to you triumphant anthems as the tokens of my gratitude, being rescued from the terrors, O Theotokos. Inasmuch as you have power unassailable, from all kinds of perils free me so that unto you I may cry aloud: Rejoice, O unwedded Bride.   
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Cavaradossi

 • 法網恢恢,疏而不漏
 • OC.net guru
 • *******
 • Posts: 1,999
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #235 on: March 18, 2016, 11:03:37 AM »
Here are a few of my favorite lenten recordings:

Th. Stanitsas Chanting the great lenten prokeimenon "turn not away":
https://youtu.be/8Zn2DFoDzos


The next recording is really neat because it has children (likely psaltes in training) chanting along with the adults. There is also a really cool moment at around 1:30 where the the left choir sings the verse of psalm 50 "For behold, Thou hast loved truth..." at the same time the right choir sings "many years, master." 
The fiftieth psalm followed by the lenten idiomela which come after the 50th as chanted at the Ecumenical Patriarchate under Th. Stanitsas:
https://youtu.be/-VAf6IabaiE

And finally a recording of the canon of the Theotokos sung at the Akathist hymn, also chanted by Th. Stanitsas:
https://youtu.be/hRV3lFe_qW0
Be comforted, and have faith, O Israel, for your God is infinitely simple and one, composed of no parts.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #236 on: March 20, 2016, 08:27:32 AM »
Katavasias from the 1st Sunday of Lent (Sunday of Orthodoxy) after Kharilaos Taliadoros in Mode 4th "Legetos", chanted by Athanasios Daskalothanasis:
https://www.youtube.com/watch?v=A8s1lfWy2xw

ᾨδὴ α'
Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ, σταυροτύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύναμιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο.
Ode 1st
When Israel of old crossed the Red Sea's depth with foot unwet, they overthrew the hosts of Amalek in the wilderness. 

ᾨδὴ γ'
Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία σου Χριστὲ κράζουσα· Σύ μου ἰσχὺς Κύριε, καὶ καταφυγὴ καὶ στερέωμα.
Ode 3rd
In Thee Thy Church is glad, O Christ, crying: Thou art my fortress, O Lord, both refuge and support.

ᾨδὴ δ'
Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς, εἰκότως κραυγάζουσα· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.
The Church seeing Thee, the Sun of righteousness, uplifted upon the cross, standing in her stateliness, worthily calling out: Glory to Thy might O Lord.

ᾨδὴ ε'
Σὺ Κύριέ μου φῶς, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας, φῶς ἅγιον ἐπιστρέφον, ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας, τοὺς πίστει ἀνυμνοῦντάς σε.
Ode 5th.
Thou my Lord art come into the world as light, a holy light, which converteth from the darkness of ignorance those who with faith praise Thee.

ᾨδὴ στ'
Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε, ἡ Ἐκκλησία βοᾷ σοι· ἐκ δαιμόνων λύθρου κεκαθαρμένη, τῷ δι' οἶκτον, ἐκ τῆς Πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι.
Ode 6th.
I will sacrifice unto Thee with the voice of praise, O Lord, the Church crieth out to Thee; having been cleansed of the blood of demons through the blood that mercifully flowed from Thy side.

ᾨδὴ ζ'
Ἐν τῇ καμίνῳ, Ἀβραμιαῖοι Παῖδες τῇ Περσικῇ, πόθῳ εὐσεβείας μᾶλλον ἢ τῇ φλογί, πυρπολούμενοι ἐκραύγαζον· Εὐλογημένος εἶ, ἐν τῷ Ναῷ τῆς δόξης σου Κύριε.
Ode 7th.
The Abrahamic children in the Persian furnace, fired rather with love of piety than with the flame, called out: Blessed art Thou O Lord, in the Temple of Thy glory.

ᾨδὴ η'
Αἰνοῦμεν εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ, λεόντων χάσματα, ἐν λάκκῳ ἔφραξε· πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν, ἀρετὴν περιζωσάμενοι, οἱ εὐσεβείας ἐρασταί, Παῖδες κραυγάζοντες· εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.
Ode 8th.
We praise, bless, and worship the Lord.
Daniel stretched forth his hands, and closed the lions' jaws in their den; and the force of the fire was quenched by the zealously pious children who girded themselves with virtue, and called out: Bless the Lord all ye works of the Lord.

ᾨδὴ θ'
Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους, ἐξ ἀλαξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος ἐτμήθη, Χριστὸς συνάψας τὰς διεστώσας φύσεις. Διὸ ἐπαγαλλόμενοι σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν.
Ode 9th
A rock unhewn by hands from the unquarried mountain, was hewn O Virgin, even Christ the cornerstone who hath conjoined the separate natures. Rejoicing there-in, we magnify thee, O Theotokos.

Troparion from the Sunday of Orthodoxy in Mode 2nd, chanted by fr. Nicodemos Kabarnos:
https://www.youtube.com/watch?v=Qs0Uch79ibE

Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον.

We venerate Your most pure image, O Good One, and ask forgiveness of our transgressions, O Christ God. Of Your own will You were pleased to ascend the Cross in the flesh to deliver Your creatures from bondage to the enemy. Therefore with thanksgiving we cry aloud to You: You have filled all with joy, O our Savior, by coming to save the world.
« Last Edit: March 20, 2016, 08:27:58 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #237 on: March 25, 2016, 08:50:34 AM »
Vesperal Doxastikon from the feast of the Annunciation of the Theotokos in Mode Pl. of 2nd after Constantine Pringos (+1964) chanted by the nuns of the Holy Convent of Ormylia, Greece:
https://www.youtube.com/watch?v=dV-As8iN_yk

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος, εὐαγγελίσασθαι τῇ Παρθένῳ τὴν σύλληψιν, καὶ ἐλθὼν εἰς Ναζαρέτ, ἑλογίζετο ἐν ἑαυτῷ τὸ θαῦμα ἐκπληττόμενος, ὅτι πῶς ὁ ἐν ὑψίστοις ἀκατάληπτος ὢν, ἐκ Παρθένου τίκτεται! ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν, καὶ ὑποπόδιον τὴν γῆν, ἐν μήτρᾳ χωρεῖται γυναικός! ᾧ τὰ Ἑξαπτέρυγα καὶ Πολυόμματα, ἀτενίσαι οὐ δύνανται, λόγῳ μόνῳ ἐκ ταύτης σαρκωθῆναι ηὐδόκησε! Θεοῦ ἐστι Λόγος ὁ παρών. Τὶ οὖν ἵσταμαι, καὶ οὐ λέγω τῇ Κόρῃ; Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, χαῖρε Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε, χαῖρε Μήτηρ τῆς ζωῆς, εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Gabriel the Archangel was sent from Heaven to announce to the Virgin the glad tidings of her conceiving; and coming to Nazareth he pondered in himself, amazed at the wonder. How shall He who dwelleth in the highest, Whom none can comprehend, be born of a Virgin? Shall He Whose throne is Heaven, and Whose footstool is the earth, be held in the womb of a woman? He upon Whom the six-winged Seraphim and the many-eyed Cherubim cannot glaze, hath been pleased with a single word to become flesh of her. It is the Word of God Who is present. Why then do I stand here and not say to the Maiden: Rejoice O Full of Grace, the Lord is with thee? Rejoice O Pure Virgin, rejoice thou Bride Unwedded, rejoice O Mother of life, blessed is the fruit of thy womb.

Matinal Doxastikon from the Annunciation of the Theotokos in Mode 2nd, chanted by the Vatopaedi Monks (Holy Monastery of Vatopaedi, Mount Athos):
https://www.youtube.com/watch?v=DUbZIbfLDyA

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ, τῇ Κεχαριτωμένῃ σήμερον.
Χαῖρε ἀνύμφευτε Κόρη καὶ ἀπειρόγαμε, μὴ καταπλαγῇς τῇ ξένῃ μου μορφῇ, μηδὲ δειλιάσῃς. Ἀρχάγγελός εἰμι, ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ποτέ, νῦν εὐαγγελίζομαί σοι τὴν χαράν, καὶ μενεῖς ἄφθορος, καὶ τέξῃ τὸν Κύριον Ἄχραντε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Today doth Gabriel make announcement to her who is full of grace saying;
Rejoice Ο groomless and unwedded Μaiden. Let not my strange appearance dazzle thee nor be dismayed at me; for I am the Archangel. Verily, the serpent did deceive Eve of old, and now I bring thee glad tidings of joy. Thou shalt remain without corruption, and shalt give birth to the Lord, Ο pure one.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #238 on: March 27, 2016, 01:16:44 PM »
Troparion from the 2nd Sunday of Great Lent (Sunday of st. Gregory Palamas) in Mode Pl. of 4th chanted by fr. Nicodemus Kabarnos:
https://www.youtube.com/watch?v=H7wC50xgzzk

Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα, κῆρυξ τῆς χάριτος, ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

O luminary of Orthodoxy, brace and teacher of the Church, O beauty of the monastics, irresistible champion of theologians, O Gregory Wonderworker, glory of Thessalonica, preacher of grace, always intercede, so that our souls may be saved.


St. Gregory Palamas' holy family; his mother st. Kalle, his father st. Constantius
his brothers st. Theodosius, and st. Macarius, and his sisters, st. Epicharis, and st. Theodota


Vesperal Idiomelon (Samoglasen) of the 2nd Sunday of Great Lent (Sunday of st. Gregory Palamas) after James the Protopsaltis (+1800) in Mode Pl. of 4th chanted by "The Byzantine Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=hwgi0PbDTzY

Χαλινοὺς ἀποπτύσας τοὺς πατρικούς ἀστάτῳ φρενί, τοῖς κτηνώδεσι τῆς ἁμαρτίας λογισμοῖς συνέζησα, ὅλον μου τὸν βίον δαπανήσας ἀσώτως ὁ τάλας ἐγώ, τροφῆς δὲ λειπόμενος βεβαιούσης καρδίαν, πρὸς καιρὸν λιπαίνουσαν ἡδονὴν ἐσιτούμην.
Ἀλλὰ Πάτερ ἀγαθέ, μὴ κλείσῃς μοι τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα, ἀλλ’ ἀνοίξας δέξαι με ὡς τὸν Ἄσωτον Υἱόν καὶ σῶσόν με. 

I, wretched man, did reject with inconstant mind, fatherly restraints, living in the thoughts of bestial sins, and wasting all my life in extravagance. And when I was in need of heart-strengthening food, I was feeding on the delight that fatteneth not but for a while. Wherefore, O good One, shut not against me the wings of Thy love for mankind, but open them and receive me as the prodigal son, and save me.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #239 on: April 03, 2016, 06:46:08 AM »
Τhe hymn which replaces the usual Trisagion for Elevation of the Cross & Third Sunday of Great Lent, in Mode 2nd, chanted by the choir "Calophonarides":
https://www.youtube.com/watch?v=ebdmVamF36c

Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καὶ τὴν Ἁγία σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.
   
Before Thy Cross, we bow down in worship Master and Thy Holy Resurrection we glorify.

The Vesperal Great Prokeimenon in the 1st, 3rd, and 5th Sunday of Great Lent, Mode Pl. of 4th, after Peter the Peloponnesian (+1778) chanted antiphonally by the choir "Tropos" and a choir of Vatopaedian monks (live recording, 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=7slq3duR0KU

Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.
-Ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα, ἐν τῷ ἀκηδιᾶσαι τὴν καρδίαν μου.
Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.
-Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου.
Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, Κύριε.

You, O Lord, have given an inheritance to those who fear Your name.
-From the ends of the earth I have called to You when my heart is faint.
You, O Lord, have given an inheritance to those who fear Your name.
-I will take refuge under the shadow of Your wings.
You, O Lord, have given an inheritance to those who fear Your name.

The Vesperal Great Prokeimenon in the 2nd, and 4th Sunday of Great Lent, Mode Pl. of 4th, after Peter the Peloponnesian (+1778) chanted by the choir "Akousmata" (live recording, 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=YHmfg8XGBqs

Μή ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι∙ ταχὺ ἐπάκουσόν μου∙ πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αυτήν.

Turn not away Thy face from Thy child, for I am afflicted! Hear me speedily! Draw near unto my soul and deliver it!
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #241 on: April 08, 2016, 03:36:15 PM »
Per the Greek Tradition, the Akathist to the Theotokos is divided into four parts, and each part is chanted on the first four Friday evenings of Lent, while on the fifth Friday the whole canon is chanted in its entirety. The following recording is a Calophonic heirmos from the Akathist to the Theotokos after Panagiotes Chrysaphes (+late 17th c.) in Mode Pl. of 4th, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (live recording):
http://www.dailymotion.com/video/xp3uhg_

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσώματος, λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· Ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!

Taking knowledge of the secret command the Bodiless Archangel went with haste to Joseph's dwelling and said to her who knew no wedlock; He who in His self-abasement bowed the Heavens and came down, is housed wholly and unchanged in thee. I see Him take the form of a servant in your womb, and in wonder cry to you; Rejoice, O Bride unwedded!

Calophonic heirmos from the Akathist to the Theotokos after Peter "the Sweet" Bereketis (+1710 or +1715), in Mode 1st, chanted by the hagiorite monks fr. Antipas & fr. Amphilochios of the Holy Monastery of Docheiariou, Mount Athos:
https://www.youtube.com/watch?v=PnLZBXjrAOY

Ψάλλοντές σου τὸν Tόκον, ἀνυμνοῦμέν σε πάντες.
While chanting to thine Offspring, we all praise thee.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #242 on: April 14, 2016, 06:56:26 AM »
Calophonic heirmos from the canon of st. Andrew of Crete (Thursday in the 5th week of Great Lent), after fr. Theophanis of Vatopaedi, Mode 1st, chanted by fr. Maximos of Vatopaedi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fve5FhlVwlk

Ἐνώτισαι, τοὺς στεναγμοὺς τῆς ψυχῆς μου, καὶ τῶν ἐμῶν ὀφθαλμῶν, προσδέχου τοὺς σταλαγμούς· Σωτήρ καὶ σῶσόν με.

Give ear to the groaning of my soul, and accept the tears that fall from mine eyes; O Saviour and save me.

Kontakion from the canon of st. Andrew of Crete (Thursday in the 5th week of Great Lent), after the Protopsaltis of Smyrna, Nicholas Georgiou (+1887) in Mode Pl. of 2nd, chanted by fr. Thomas of the Thomades Brotherhood, Mount Athos:
https://www.youtube.com/watch?v=QOir8k8BC-I

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν.

My soul, my soul, arise! Why are you sleeping? The end is drawing near, and you will be confounded. Awake, then, and be watchful, that Christ our God may spare you, Who is everywhere present and fills all things.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #243 on: April 17, 2016, 06:11:04 AM »
Doxastikon from the Praises of the 5th Sunday of Lent (Sunday of st. Mary of Egypt) in Mode 1st, after Peter Philanthides (+1915) chanted by the monks of the Holy Monastery of Gregoriou, Mount Athos (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=XB719MT3bi8

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὅσοι τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν, ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ· ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται, ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν· καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος, ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
The Kingdom of God is not food and drink, but righteousness and abstinence with holiness; therefore the rich shall not enter into it, but those who entrust their treasures into the hands of the needy. This is what David the prophet teaches us saying: the righteous man shows mercy all day, his delight is in the Lord, and walking in the light he will not stumble. All this was written for our admonition, that we should fast and do good, and the Lord will reward us with heavenly things instead of earthly things
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #244 on: April 21, 2016, 04:27:00 PM »
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #245 on: April 23, 2016, 06:09:56 AM »
The extended Katavasias from the Lazarus' Saturday in Mode Pl. of 4th, after Gregory the Protopsaltis (+1821) chanted by dr. George & Constantine Bilalis:
https://www.youtube.com/watch?v=yhDlDcCH_oQ

ᾨδή α'
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν Αἰγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· τῷ λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.
Ode 1st
Having crossed the water as though it were dry land, and escaped from the wickedness of Egypt, the children of Israel shouted aloud: 'Let us sing to our Deliverer and our God.'

ᾨδή γ'
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δομῆτορ, σὺ μὲ στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
Ode 3rd
O Lord, Thou Builder of the vault of heaven and Founder of the church, do Thou confirm me in Thy love: for Thou art our supreme desire and the support of the faithful, O Thou who alone lovest mankind.

ᾨδή δ'
Σύ μου ἰσχύς, Κύριε, σύ μου καὶ δύναμις, σὺ Θεός μου, σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικοὺς κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν, πτωχείαν ἐπισκεψάμενος· διὸ σύν τῷ Προφήτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγάζω· τῇ δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.
Ode 4th
Thou art my might, O Lord, Thou art my power; Thou art my God, Thou art my joy. Thou wast not separated from the Father, yet Thou hast visited our poverty. Therefore with the Prophet Habakkuk I cry unto Thee: Glory to Thy power, O Thou who lovest mankind.

ᾨδή ε'
Ἵνα τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν δείλαιον· ἀλλ' ἐπίστρεψόν με, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι.
Ode 5th
O Light that never sets, why hast Thou cast me from thy face? And why has the alien darkness covered me in my wretchedness? But I entreat Thee, cause me to return, and direct my paths to the light of Thy commandments.

ᾨδή στ'
Ἱλάσθητί μοὶ Σωτὴρ· πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι μου, καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν κακῶν, ἀνάγαγε δέομαι· πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου.
Ode 6th
Be merciful to me, O Savior, for many are my transgressions, and lead me up, I beseech Thee, from the abyss of evil: for unto Thee have I cried; hearken unto me, O God of my salvation.

ᾨδή ζ'
Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες Παῖδες ἐν Βαβυλῶνί ποτε, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητὸς εἶ.
Ode 7th
The children of Judaea, who dwelt of old in Babylon, trampled underfoot the flame of the furnace through their faith in the Trinity, as they sang aloud: 'O God of our fathers, blessed art Thou.'

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
We praise, bless, worship the Lord.

ᾨδή η'
Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑμνοῦσι, στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ode 8th
The King of heaven, glorified by the hosts of angels, let us praise and exalt above all for ever

ᾨδή θ'
Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις Χορείαις, σὲ μεγαλύνοντες.
Ode 9th
Saved through thee, pure Virgin, we confess thee to be truly Theotokos, and with the choirs of angels we magnify thee.

Matinal Stichera from the Lazarus' Saturday after Peter the Peloponnesian (+1778) in Mode 1st, chanted antiphonally by dr. George & Constantine Bilalis:
https://www.youtube.com/watch?v=xpGYG_cYyUw

00:00-01:33
Tοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Ἀνάστασις καὶ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχων Χριστέ, ἐν τῷ μνήματι Λαζάρου ἐπέστης, πιστούμενος ἡμῶν τὰς δύο οὐσίας σου μακρόθυμε, ὅτι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἐξ ἁγνῆς Παρθένου παραγέγονας· ὡς μὲν γὰρ βροτός, ἐπερώτας, ποῦ τέθαπται; ὡς δὲ Θεὸς ἀνέστησας, ζωηφόρῳ νεύματι, τὸν τετραήμερον.

To fulfill among them the written judgement: this glory have all His holy ones.

O Christ, as You are the resurrection and the life of mankind, You came to the tomb of Lazarus, and demonstrated for us both of Your essences, O longsuffering One; for from the pure Virgin You have come indeed as both God and man. As a mortal You inquired where he was buried, and as God with Your life‐bearing summons You resurrected him who had been four days dead.

01:34-03:13
Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Λάζαρον τεθνεῶτα, τετραήμερον ἀνέστησας ἐξ ᾍδου Χριστέ, πρὸ τοῦ σοῦ θανάτου, διασείσας τοῦ θανάτου τὸ κράτος, καὶ δι' ἑνὸς προσφιλοῦς τὴν πάντων ἀνθρώπων προμηνύων, ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν· διὸ προσκυνούντές σου, τὴν παντοδύναμον ἐξουσίαν, βοῶμεν· Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

Praise God in His saints, praise Him in the firmament of His power.
You resurrected Lazarus from Hades after he was dead for four days, O Christ, thus before Your own death confounding the dominion of death, and by means of one whom You loved foretokening the liberation of all mankind from corruption. Therefore adoring Your omnipotent authority we cry cry out: Blessed are You,O Saviour Have mercy on us.

03:14-04:52
Aἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Μάρθα καὶ Μαρία, τῷ Σωτήρι ἔλεγον· Εἰ ᾖς ὧδε Κύριε, οὐκ ἂν τέθνηκε Λάζαρος, Χριστὸς δὲ ἡ ἀνάστασις τῶν κεκοιμημένων, τὸν ἤδη τετραήμερον, ἐκ νεκρῶν ἀνέστησε. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ τοῦτον προσκυνήσωμεν, τὸν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Praise Him for His mighty acts, praise Him according to the abundance of His greatness.
Martha and Mary unto the Savior said: If You had been here, O Lord, then Lazarus would not have died. Then Christ, the Resurrection of those who in death have slumbered, resurrected from the dead the man already four days dead. Therefore, O believers all, come let us adore Him who is coming in glory to save our souls.

04:53-end
Aἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Τῆς Θεότητός σου Χριστέ, παρέχων τοῖς Μαθηταῖς σου τὰ σύμβολα, ἐν τοῖς ὄχλοις ἐταπείνους σεαυτὸν ἀποκρύψαι ταύτην βουλόμενος· διὸ τοῖς Ἀποστόλοις, ὡς προγνώστης καὶ Θεός, τοῦ Λαζάρου τὸν θάνατον προηγόρευσας, ἐν Βηθανίᾳ δὲ παρὼν τοῖς λαοῖς, τοῦ φίλου σου τὸν τάφον ἀγνοῶν, μαθεῖν ἐζήτεις ὡς ἄνθρωπος· ἀλλ' ὁ διὰ σοῦ τετραήμερος ἀναστάς, τὸ θεῖόν σου κράτος ἐδήλωσε, Παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

Praise Him with the sound of trumpet, praise Him with the harp and lyre.
To Your disciples, O Christ, You granted the tokens of Your Divinity; but You humbled yourself among the crowds, Your intention being to conceal it from them. Therefore as the Foreknower of all things and as God, You predicted to Your Apostles the
death of Lazarus. In the presence of the people in Bethany, as though You did not know, as man, You sought to learn the place of Your friend's burial. But when he, who had been four days dead, was resurrected by You, he made Your divine power manifest. O Almighty One,Glory to You,O Lord.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #247 on: April 24, 2016, 07:28:56 AM »
^^Great!

The Palm Sunday Katavasias after Kharilaos Taliadoros, Mode Legetos, chanted by Athanasios Daskalothanassis:
https://www.youtube.com/watch?v=QI_hisphmAk

ᾨδή α'
Ὤφθησαν, αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, νοτίδος ἄμοιροι, καὶ ἀνεκαλύφθη θαλάσσης, κυμαινούσης τὰ θεμέλια, τῇ καταιγίδι νεύματι, ταύτης γὰρ ἐπετίμησας, περιούσιον λαὸν δὲ ἔσωσας, ᾄδοντα, ἐπινίκιον ὕμνον σοι Κύριε.
Ode 1st
The springs of the deep appeared dry, and the foundations of the tumultuous sea were uncovered; for Thou didst rebuke the tempest with a sign, and Thou didst save Thy chosen people singing to Thee, O Lord, a triumphant song.

ᾨδή γ'
Νάουσαν ἀκρότομον, προστάγματι σῷ, στερεὰν ἐθήλασε πέτραν, Ἰσραηλίτης λαός, ἡ δὲ πέτρα σὺ Χριστέ, ὑπάρχεις καὶ ζωή, ἐν ᾧ ἐστερεώθη ἡ Ἐκκλησία κράζουσα, Ὡσαννά εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος.
Ode 3rd
At Thy command the children of Israel drank from a hard, cloven rock. As for the rock, it is Thou, O Christ, the Life by which the Church gaineth strength, crying: Hosanna, blessed artThou that comest.

ᾨδή δ'
Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος ἐμφανῶς Θεὸς ἡμῶν, ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ, ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος, Κόρης τικτούσης ἀπειράνδρου, Προφήτης πάλαι φησί. Διὸ πάντες βοῶμεν Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.
Ode 4th
Christ our Lord clearly cometh and delayeth not; from a thick and shadowy mountain, from a Virgin who giveth birth without knowing man, as was told by the Prophet of old. Wherefore, we all shout together: Glory be to Thy power, O Lord.

ᾨδή ε'
Τὴν Σιὼν ἐπ' ὄρους ἀνάβηθι, ὁ εὐαγγελιζόμενος, καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, ὁ κηρύσσων ἐν ἰσχὺϊ ὕψωσον φωνήν. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ, εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ σωτήριον ἔθνεσιν.
Ode 5th
O Thou bringer of good tidings to Zion, ascend the mountain; and O thou watchman of Jerusalem, raise thy voice with strength. Glorious things have been spoken of thee, O city of God. Peace to Israel, and salvation of the Gentiles.


ᾨδή στ'
Ἐβόησαν, ἐν εὐφροσύνῃ Δικαίων τὰ πνεύματα. Νῦν τῷ Κόσμῳ, διαθήκη καινὴ διατίθεται, καὶ ῥαντίσματι, καινουργείσθω λαὸς θείου Αἵματος.
Ode 6th
The souls of the righteous have shouted with joy, saying: Now a new covenant hath been given the world, let the people be renewed with the drops of divine blood.

ᾨδή ζ'
Ὁ διασώσας ἐν πυρί, τοὺς Ἀβραμιαίους σου Παῖδας, καὶ τοὺς Χαλδαίους ἀνελών, οἷς ἀδίκως δικαίους ἐνήδρευσαν, ὑπερύμνητε Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων, εὐλογητός εἶ.
Ode 7th
O Thou Who didst preserve the Abrahamite youths safe from fire, and didst kill the Chaldeans who preyed unjustly upon the innocent, O most praised Lord, blessed art Thou, God of our fathers.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
ᾨδή η'
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ, πανηγυρίσατε οἱ ἀγαπῶντες Σιών, ὁ βασιλεύων γὰρ εἰς τοὺς αἰῶνας, Κύριος τῶν Δυνάμεων ἦλθεν, εὐλαβείσθω πᾶσα ἡ γῆ, ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ βοάτω, Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον.

We praise, bless, and worship the Lord.
Ode 8th
Rejoice, O Jerusalem, and feast O lovers of Zion; for the Lord of power, Who ruleth forever, hath come. Let the earth be solemn before His face, and let it shout: Praise the Lord, all ye His works.

ᾨδή θ'
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, συστήσασθε ἑορτήν, καὶ ἀγαλλόμενοι, δεῦτε μεγαλύνωμεν Χριστόν, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζοντες, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν.
Ode 9th
God the Lord hath appeared unto us; let us celebrate the Feast, and let us rejoice and magnify Christ. With palms and branches let us raise our voices unto Him with praise, saying: Blessed is He that cometh in the Name of the Lord, our Saviour.
 
Matinal Doxastikon after the 50th Psalm from Palm Sunday in Mode 2nd, and Troparion in Mode Pl. of 2nd, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (live recording, St. Demetrius, Athens, 1970):
https://www.youtube.com/watch?v=861P85FqJb4

00:00-1:23
Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Σήμερον ὁ Χριστός, εἰσέρχεται ἐν πόλει τῇ Ἁγίᾳ ἐν πώλῳ καθήμενος, τὴν ἀλογίαν λύων, τῶν ἐθνῶν τὴν κάκιστον, πάλαι κεχερσωμένην.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Today Christ entereth the Holy City, sitting on a donkey to loosen the barren bestiality of the Gentiles, long in an evil state.

1:24-end
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Have mercy upon me, O God, according to Thy loving-kindness: according unto the multitude of Thy tender mercies blot out my transgressions.
Today hath the grace of the Holy Spirit brought us together; and we all lift Thy Cross as we say: Blessed is He that cometh in the Name of the Lord. Hosanna in the highest.

The extended Matinal Alleluarion from the Bridegroom Services of Holy Week, Mode Pl. of 4th Triphonic, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=FLAqXf57-6Y

Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τὸ πνεῦμα μου πρὸς Σὲ ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά Σου ἐπί τῆς γῆς.
Ἀλληλούϊα.
My soul yearns for Τhee in the night, for Τhy commandments are a light in the earth.
Alleluia.

The extended Matinal Troparion from the Bridegroom Services of Holy Week, Mode Pl. of 4th Triphonic, chanted by the Vatopaidi Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=ZF6FmXTS9Mg

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων σῶσον ἡμᾶς.

Behold, the Bridegroom comes in the middle of the night, and blessed is the servant He shall find vigilant; but unworthy is he whom he shall find neglectful. Beware therefore, O my soul, lest you be weighed down by sleep, lest you be given over to death and be closed out from the kingdom; but rise up crying out: "Holy! Holy! Holy are You our God; by the protection of the Bodiless Powers save us."

A blessed Holy Week to all.
« Last Edit: April 24, 2016, 07:52:29 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #249 on: April 26, 2016, 06:57:40 AM »
The extended Matinal Exaposteilarion from the Bridegroom Services in Mode 3rd, chanted by the Vatopaidi Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=tXkxL9YSvKg

Τόν νυμφῶνά Σου βλέπω Σωτήρ μου, κεκοσμημένον καί ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ· λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα καί σῶσόν με.

I behold Thy bridal chamber richly adorned, O my Savior; but I have no wedding garment to worthily enter. Make radiant the garment of my soul, O Giver of Light, and save me.

The famous Matinal Doxastikon from Great and Holy Wednesday, composed by the nun Kassiani, after Peter the Peloponnesian (+1778) in Mode Pl. of 4th, chanted by the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ, Thrasyboulos Stanitsas (+1988), live recording (Patriarchal Cathedral, Istanbul, Holy and Great Tuesday, 1957):
https://www.youtube.com/watch?v=0Oj9CTcNRvM

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλῃ διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς οὐρανούς, τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει· καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν, τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις, ὧν ἐν τῷ Παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη. Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους, τίς ἐξιχνιάσει ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Sensing your divinity Lord, a woman of many sins, takes it upon herself to become a myrrh bearer and in deep mourning brings before you fragrant oil in anticipation of your burial; crying: "Woe to me! What night falls on me, what dark and moonless madness of wild-desire, this lust for sin. Take my spring of tears You who draw water from the clouds, bend to me, to the sighing of my heart, You who bend the heavens in your secret incarnation; I will wash your immaculate feet with kisses and wipe them dry with the locks of my hair; those very feet whose sound Eve heard at the dusk in Paradise and hid herself in terror. Who shall count the multitude of my sins or the depth of your judgment, Saviour of my soul? Do not ignore your handmaiden,
You whose mercy is endless."

(Unfortunately no-one has the courtesy to accompany Stanitsas with the ison, but his voice is exquisite, and his pitch & tempo are impeccable)

The same hymn by the Byzantine choir "The Calophonarides":
https://www.youtube.com/watch?v=J_Qb3CYSv3g
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #250 on: April 27, 2016, 07:36:25 AM »
The Troparion from Great and Holy Thursday, in Mode Pl. of 4th Triphonic, chanted by the Vatopaidi Monks:
https://www.youtube.com/watch?v=qF907L3kfqA

Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχήν, τὴν Διδασκάλω τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.

When the glorious Disciples were enlightened at the washing of their feet before the Supper, the impious Judas was darkened by the disease of avarice, and to the lawless judges he betrayed You, the Righteous Judge. Behold, this man because of avarice hanged himself. Flee from the insatiable desire which dared such things against the Master! O Lord Who deals righteously with all, glory to You!

Matinal Doxastika of the Aposticha from the Great and Holy Thursday, after Peter the Peloponnesian (+1778) the "Glory", in Mode Pl. of 4th chanted by Panagiotis Dzanakos; after Stephen the Lampadarios (+1864) the "Both now", in Mode Pl. of 1st, chanted by Nektarios Adam:

https://www.youtube.com/watch?v=RldfxcQLR5E

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ὁ τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ἰούδα, νοσῶν γὰρ φιλαργυρίαν, ἐκέρδησας μισανθρωπίαν, εἰ γὰρ πλοῦτον ἠγάπας, τί τῷ περὶ πτωχείας διδάσκοντι ἐφοίτας; εἰ δὲ καὶ ἐφίλεις, ἵνα τὶ ἐπώλεις τὸν ἀτίμητον, προδιδοὺς εἰς μιαιφονίαν. Φρῖξον ἥλιε, στέναξον ἡ γῆ, καὶ κλονουμένη βόησον. Ἀνεξίκακε Κύριε δόξα σοι.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Your life, O lawless Judas, is filled with deceit; sick with greed, you gained the contempt of all men; if you loved wealth, why did you follow Him Who taught poverty? If you loved the priceless One, why did you sell Him? Why did you hand Him over to be murdered? Shudder, O sun! Lament, O earth and cry with fear: Long-suffering Lord, glory to You!

https://www.youtube.com/watch?v=vNl72JLujT0

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων, Ἀμήν.
Μυσταγωγῶν σου Κύριε τοὺς Μαθητάς, ἐδίδασκες λέγων. Ὦ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεῖς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος· εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ Κόσμου· μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί· οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου, λύτρον ὑπὲρ τοῦ Κόσμου. Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐμὲ μιμεῖσθε· ὁ θέλων πρῶτος εἶναι, ἔστω ἔσχατος, ὁ δεσπότης, ὡς ὁ διάκονος· μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε· ἐγὼ γάρ εἰμι τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος.

Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Instructing Your disciples in the Mystery, Lord, You said to them: My beloved, see that no fear separates you from Me; though I suffer, it is for the sake of the world; let Me not be a cause of scandal to you, for I came, not to be served, but to serve, and to give My soul for the redemption of the world. If you are My friends, then imitate Me; let he who would be first among you be as the last; let the Master be like the servant; abide in Me and bear fruit, for I am the Vine of Life.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #251 on: April 28, 2016, 09:23:59 AM »
Τhe 15th Antiphon from the Matins of Holy and Great Friday, chanted by the Vatopaidi Monks:
https://www.youtube.com/watch?v=4WWeCxs33LM

Ἀντίφωνον ΙΕ' (Pl. of 2nd)
Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γὴν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἓν νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἦλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχη ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνούμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.
15th Antiphon
Today is hung upon the Cross he who hung the earth upon the waters. He who is King of the angels is arrayed in a crown of thorns. He who wraps the heaven in clouds is wrapped in the purple of mockery. He who in Jordan set Adam free receives blows upon His face. The Bridegroom of the Church is transfixed with nails. The Son of the Virgin is pierced with a spear. We venerate Thy Passion, O Christ. Show us also Thy glorious Resurrection.

Μὴ ὡς Ἰουδαῖοι ἑορτάσωμεν, καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστὸς ὁ Θεός, ἀλλ' ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ, καὶ εἰλικρινῶς δεηθῶμεν αὐτῷ. Ἀνάστα Κύριε, σῶσον ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος.
Let us not keep festival as the Jews: for Christ our God and Passover is sacrificed for us. But let us cleanse ourselves from all defilement, and with sincerity entreat him: Arise, O Lord, and save us in thy love for mankind.

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῶ λαῶ σου, καὶ ἐπ' αὐτῷ πεποιθότες, σὲ τὸν σταυρωθέντα, Θεὸν ἡμῶν ὑμνοῦμεν. Ἐλέησον ἡμᾶς.
Thy Cross, O Lord, is life and resurrection to thy people; and putting all our trust in it, we sing to thee, our crucified God: Have mercy upon us.

(Mode 4th)
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ὁρώσά σε κρεμάμενον, Χριστέ, ἡ σὲ κυήσασα, ἀνεβόα. Τὶ  τὸ ξένον ὃ ὁρῶ, μυστήριον Υἱέ μου; πῶς ἐπὶ ξύλου θνήσκεις, σαρκὶ πηγνύμενος, ζωῆς χορηγὲ;
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
Beholding thee hanging on the Cross, O Christ, she who gave birth to thee cried aloud: O my Son, what is this strange mystery that I behold? Nailed in the flesh, O Giver of Life, how dost thou die upon the Tree?
 
Kάθισμα
Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς καταρας τοῦ νόμου, τῶ τιμίω σου Αἵματι, τῶ σταυρῶ προσηλωθείς, καὶ τὴ λόγχη κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις. Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοί.
Kathisma
Thou hast redeemed us from the curse of the Law by thy precious Blood: nailed to the Cross and pierced by the spear, thou hast poured forth immortality upon mankind. O our Saviour, glory be to Thee.

Selection from the Beatitudes from the Matins of Holy and Great Friday, chanted antiphonally by Matthew Tsamkiranis and Panagiotis Neochoritis, in Mode Legetos:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Oo2eQv5uk

Ἐν τῇ Βασιλεία σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ Βασιλεία σου.
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῶ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γήν.

Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάμ, Παραδείσου γέγονεν ἄποικος, διὰ ξύλου δὲ σταυροῦ, ὁ Ληστὴς Παράδεισον ὤκησεν. Ὁ μὲν γὰρ γευσάμενος ἐντολὴν ἠθέτησε τοῦ ποιήσαντος. Ὁ δὲ συσταυρούμενος, Θεὸν ὡμολόγησε τὸν κρυπτόμενον. Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου.

In Thy Kingdom remember us, O Lord, when Thou comest in Thy Kingdom.
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the Kingdom of Heaven.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

Through a tree Adam was estranged from Paradise, and through the tree of the Cross the thief made Paradise his home. For the one, by eating, transgressed the commandment of his Maker; but the other, crucified at thy side, confessed thee as the hidden God. Remember us also, Saviour, in thy Kingdom.

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Τὸν τοῦ νόμου Ποιητήν, ἐκ μαθητοῦ ὠνήσαντο ἄνομοι, καὶ ὡς παράνομον αὐτόν, τῶ Πιλάτου βήματι ἔστησαν, κραυγάζοντες, Σταύρωσον, τὸν ἐν ἐρήμῳ τούτους μανναδοτήσαντα. Ἡμεῖς δὲ τὸν δίκαιον, Ληστὴν μιμησάμενοι, πίστει κράζομεν, Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου.
Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
The lawless people bought the Maker of the Law from His disciple, and they led Him as a transgressor before the judgement seat of Pilate, crying Crucify Him, though it was he who gave them manna in the wilderness. But we, imitating the righteous thief, cry with faith: Remember us also, Saviour, in thy Kingdom.

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
Τῶν θεοκτόνων ὁ ἑσμός, Ἰουδαίων ἔθνος τὸ ἄνομον, πρὸς Πιλᾶτον ἐμμανῶς, ἀνακράζων ἔλεγε. Σταύρωσον, Χριστὸν τὸν ἀνεύθυνον. Βαραββᾶν δὲ μᾶλλον οὗτοι ἠτήσαντο. Ἡμεῖς δὲ φθεγγόμεθα, Ληστοῦ τοῦ εὐγνώμονος, τὴν φωνὴν πρὸς αὐτόν. Μνήσθητι καὶ ἡμῶν Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλεία σου. 
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
The murderers of God, the lawless nation of the Jews, cried to Pilate in their madness, saying, Crucify the innocent Christ; and they asked rather for Barabbas. But with the words of the good thief we cry to him: Remember us also, Saviour, in thy Kingdom.

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τὴ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
Ἡ ζωηφόρος σου Πλευρά, ὡς ἐξ Ἐδὲμ πηγὴ ἀναβλύζουσα, τὴν Ἐκκλησίαν σου Χριστέ, ὡς λογικὸν ποτίζει Παράδεισον, ἐντεῦθεν μερίζουσα, ὡς εἰς ἀρχὰς εἰς τέσσαρα Εὐαγγέλια, τὸν Κόσμον ἀρδεύουσα, τὴν κτίσιν εὐφραίνουσα, καὶ τὰ ἔθνη πιστῶς, διδάσκουσα, προσκυνεῖν τὴν Βασιλείαν σου.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Thy life-giving side, O Christ, flowing as a fountain from Eden, waters thy Church as a living Paradise. Then, dividing into the four branches of the Gospels, with its streams it waters the world, making glad the creation and teaching the nations to venerate thy Kingdom with faith.

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
Ἐσταυρώθης δι' ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσης τὴν ἄφεσιν, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, ἵνα κρουνοὺς ζωῆς ἀναβλύσης μοί, τοῖς ἤλοις προσήλωσαι, ἵνα ἐγὼ τῷ βάθει τῶν παθημάτων σου, τὸ ὕψος τοῦ κράτους σου, πιστούμενος κράζω σοὶ ζωοδότα Χριστέ. Δόξα καὶ τῶ Σταυρῶ Σῶτερ, καὶ τῶ Πάθει σου.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
For my sake thou wast crucified, to become for me a fountain of forgiveness. Thy side was pierced, that thou mightest pour upon me streams of life. Thou wast transfixed with nails, that through the depth of thy sufferings I might know with certainty the height of thy power, and cry to Thee, O Christ the Giver of Life: O Saviour, glory to thy Cross and Passion.

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Σταυρουμένου σου Χριστέ, πᾶσα ἡ κτίσις βλέπουσα ἔτρεμε, τὰ θεμέλια τῆς γῆς, διεδονεῖτο φόβω τοῦ κράτους σου, φωστῆρες ἐκρύπτοντο, καὶ τοῦ Ναοῦ ἐρράγη τὸ καταπέτασμα τὰ ὄρη ἐτρόμαξαν, καὶ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ Ληστὴς ὁ πιστός, κραυγάζει σοὶ σὺν ἡμῖν, Σωτὴρ τὸ Μνήσθητι.
Blessed are they that are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the Kingdom of Heaven.
When Thou wast crucified, O Christ, all the creation saw and trembled. The foundations of the earth quaked in fear of thy power. The lights of heaven hid themselves and the veil of the temple was rent in twain, the mountains trembled and the rocks were split. With the faithful thief we cry: Remember us, O Saviour.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #252 on: April 28, 2016, 09:24:51 AM »
Vesperal Doxastikon Idiomelon (Samoglasen) from the Great and Holy Friday, Mode Pl. of 2nd, after Peter the Peloponnesian (+1778), chanted by fr. Raphael Gourvelos:
https://www.youtube.com/watch?v=mdFfWwZHr6o

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ὢ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή, τὸν Βασιλέα τῆς Κτίσεως κατεδίκασε θανάτῳ, μὴ αἰδεσθεῖσα τὰς εὐεργεσίας, ἃς ἀναμιμνήσκων, προησφαλίζετο λέγων πρὸς αὐτούς· Λαός μου τί ἐποίησα ὑμῖν, οὐ θαυμάτων ἐνέπλησα τὴν Ἰουδαίαν, οὐ νεκροὺς ἐξανέστησα μόνω τῷ λόγῳ; οὐ πᾶσαν μαλακίαν ἐθεράπευσα καὶ νόσον· τί οὖν μοι ἀνταποδίδοτε; εἰς τί ἀμνημονεῖτέ μου; ἀντὶ τῶν ἰαμάτων πληγάς μοι ἐπιθέντες, ἀντὶ ζωῆς νεκροῦντες, κρεμῶντες ἐπὶ ξύλου, ὡς κακοῦργον, τὸν εὐεργέτην, ὡς παράνομον, τόν νομοδότην, ὡς κατάκριτον, τὸν πάντων βασιλέα. Μακρόθυμε Κύριε δόξα σοι.

Glory to Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Oh! how the lawless synagogue condemned the King of creation to death, being not ashamed when he reminded them of the blessings he had of old bestowed upon them saying: O my people, what have I done to you? Have I not filled Judea with miracles? Have I not raised the dead by my word alone?    Have I not healed every sickness and disease? How then have ye repaid me? Why have ye forgotten me?   giving me blows in return for healings; putting me to death in return for life; hanging upon the Cross your benefactor as a malefactor, the lawgiver as a lawbreaker, the King of all as one condemned. O Long-suffering Lord, glory to thee.

Vesperal Doxastikon of the Aposticha from the Great and Holy Friday, after Constantine Pringos (+1964) in Mode Pl. of 1th, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (!!!):
https://www.youtube.com/watch?v=i6Bfdgxy9MA

(Δόξα...
Καὶ νῦν...)
Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο, καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ καταπέτασμα· ἀλλ' ἰδοὺ νῦν βλέπω σε, δι' ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον· πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω, τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα; ἢ ποῖα ᾄσματα μέλψω, τῇ σῇ ἐξόδῳ Οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου, ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν σου, σὺν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.

(Glory...
Both now...)
When Joseph with Nicodemus took thee down from the tree, who art clothed with light as with a garment, and seeing thee dead, naked and without burial, was filled with compassion and in his grief he lamented saying: Woe is me, my sweetest Jesus! When but a little while ago the sun saw thee hanging on the Cross, it wrapped itself in darkness, and the earth quaked with fear, and the veil of the temple was rent in twain; but behold, now I see that for my sake thou didst willingly submit thyself to death. How shall I bury thee, my God or how shall I wrap thee in a sheet? With what hands shall I touch thy most pure body or what song, O Merciful, shall I sing at thy departure? I magnify thy sufferings, and hymn thy burial together with thy Resurrection, crying O Lord, glory to thee.   
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #253 on: April 28, 2016, 09:26:04 AM »
Vesperal Doxastikon Idiomelon (Samoglasen) from the Holy and Great Saturday, Mode Pl. of 2nd, after Peter the Peloponnesian (+1778), chanted by the monks from the Holy Monastery of Vatopaidi, Mount Athos:
https://www.youtube.com/watch?v=JP715af6o6I

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Τὴν σήμερον μυστικῶς, ὁ μέγας Μωϋσῆς προδιετυποῦτο λέγων:
«Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεός, τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην», τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ εὐλογημένον Σάββατον, αὕτη ἐστίν ἡ τῆς καταπαύσεως ἡμέρα, ἐν ἥ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομίας, τῇ σαρκὶ σαββατίσας, καὶ εἰς ὃ ἥν, πάλιν ἐπανελθῶν, διὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Moses the great mystically prefigured this present day, saying: "And God blessed the seventh day". For this is the blessed Sabbath, this is the day of rest, on which the only-begotten Son of God rested from all his works. Suffering death in accordance with the plan of salvation, he kept the Sabbath in the flesh; and returning once again to what he was, through his Resurrection he has granted us eternal life, for he alone is good and loves mankind.

Vesperal Troparion from the Holy and Great Saturday (aka 'The Song of the Three Holy Children') after Gregory Stathis (professor emeritus of musicology, Capodistrian Uni of Athens, Greece) chanted in all eight modes of Byzantine octoechos by the choir of the school of Byzantine music of St. Marina church, Ano ilissia, Athens:
http://www.youtube.com/watch?v=r2W5FP5-5Aw

(Mode 1st)
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
 -Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-O all ye works of the Lord, bless ye the Lord: praise and exalt him above all for ever.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
-Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου, τὸν Κύριον.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-O ye angels of the Lord, ye heavens of the Lord, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode legetos)
-Εὐλογεῖτε, ὕδατα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις Κυρίου, τὸν Κύριον.
-O all ye waters that be above the heaven, all ye powers of the Lord, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν Κύριον.
-O ye sun and moon, ye stars of heaven, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode 3rd)
-Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος, πάντα τὰ πνεύματα, τὸν Κύριον.
-O every shower and dew, all ye winds, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, ψῦχος καὶ καύσων, τὸν Κύριον.
-O ye fire and heat, ye winter and summer, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode 4th Aghia)
-Εὐλογεῖτε δρόσοι καὶ νιφετοί, πάγοι καὶ ψῦχος, τὸν Κύριον.
-O ye dews and storms of snow, ice and cold, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι τὸν Κύριον.
-O ye frosts and snow, ye lightnings and clouds, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode Plagal of 1st)
-Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες καὶ ἡμέραι, τὸν Κύριον.
-O ye light and darkness, ye nights and days bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοί, καὶ πάντα τὰ φυόμενα ἐν αὐτῇ, τὸν Κύριον.
-O ye earth, mountains and hills, and all ye things that grow in the earth, bless the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode Nenano)
-Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα, καὶ ποταμοί, κήτη, καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον.
-O ye fountains, seas and rivers, ye whales, and all that move in the waters, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, τὸν Κύριον.
-O all ye fowls of the heaven, all ye beasts and cattle, bless ye the Lord. 
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode Grave)
-Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, εὐλογείτω Ἰσραὴλ τὸν Κύριον.
-O ye children of men, O Israel, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον.
-O ye Priests of the Lord, ye servants of the Lord, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode Plagal of 4th)
-Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ Δικαίων, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν Κύριον.
-O ye spirits and souls of the righteous, ye holy and humble of heart, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, καὶ Μισαήλ, τὸν Κύριον.
-O Ananias, Azarias, and Misael, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
(Mode 1st)
-Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες Κυρίου, τὸν Κύριον.
-O ye Apostles, Prophets, and Martyrs of the Lord, bless ye the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον.
-We bless the Father, Son and Holy Spirit the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνoῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Praise the Lord and exalt him above all for ever.
-Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
-We praise, bless and worship the Lord.
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
We praise the Lord and exalt him above all for ever.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #254 on: April 29, 2016, 07:22:39 AM »
The hymn that replaces the Cherubikon in the Divine Liturgy of St. Basil the Great, in the Eucharist celebrated in the morning of Holy & Great Saturday, after James the Protopsaltis (+1800) in Mode Pl. of 1st, chanted by "The Orthodox Ecclesiastical Byzantine Choir" (OEBYX):
https://www.youtube.com/watch?v=C23wYMnLXgw

Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθῆναι, καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ τούτου, οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα.

Let all mortal flesh keep silent, and stand with fear and trembling, and in itself consider nothing of earth; for the King of kings and Lord of lords cometh forth to be sacrificed, and given as food to the believers; and there go before Him the choirs of Angels, with every dominion and power, the many-eyed Cherubim, and the six-winged Seraphim, covering their faces, and crying out the hymn: Alleluia.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #255 on: May 02, 2016, 03:00:00 PM »
The Matinal Doxastikon Idiomelon (Samoglasen) of the Praises, from St. George's feast day, after Constantine Pringos (+1964) in Mode Pl. of 1st, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=osTZsD_c9Ds

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Spring hath shined forth as the dawn; come, let us celebrate. The Resurection of Christ hath appeared in splendour; come, let us be glad. The memorial of the prizewinner hath been revealed, making the faithful bright with joy. Come, therefore, O feastlovers, let us mystically keep the festival; for this man, as a good soldier, bravely defied the tyrants and put them to shame, becoming an imitator of Christ the Saviour’s Passion. Unto his own clay vessel he showed no mercy, but cast it naked into the forge, transforming it by means of torments. Let us cry out to him: O prizewinner George, make entreaty that our souls be saved.
« Last Edit: May 02, 2016, 03:02:49 PM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #256 on: May 08, 2016, 08:33:48 AM »
Matinal Doxastikon of the Praises from the Thomas' Sunday after Constantine Pringos (+1964), in Mode Pl. of 2nd, chanted by the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ, Thrasyboulos Stanitsas (live recording, late '50's):
https://www.youtube.com/watch?v=e7yaDEmjih4

(Δόξα..)
Μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ τῆς Ἐγέρσεώς σου Ἰησοῦ βασιλεῦ, μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός, ὤφθης τοῖς Μαθηταῖς σου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν εἰρήνην σου παρεχόμενος, καὶ τῷ ἀπιστοῦντι Μαθητῇ τοὺς τύπους ἔδειξας. Δεῦρο ψηλάφησον τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας, καὶ τὴν ἀκήρατόν μου πλευράν, ὁ δὲ πεισθεὶς ἐβόα σοι· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι.

(Glory...)
Eight days after Thy Resurrection, O Jesus, the King, the Word, and only Son of the Father, Thou didst appear to Thy Disciples, the doors being shut, granting them Thy peace. And to the Disciple who believed not Thou didst show the marks, saying, Reach out and probe My hands, feet and incorruptible side. But he, being convinced, cried out unto Thee, saying, My Lord and my God, glory to Thee.
 
Τhe Megalynarion from the Thomas' Sunday, in Mode 1st, after Thrasyboulos Stanitsas, chanted by the composer himself (St. Demetrius, Athens, live recording, 1972):
https://www.youtube.com/watch?v=EhPPOlm-hjA

Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα, καὶ Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἀρίζηλον δόξαν καὶ ἀνωτέραν πάντων τῶν ποιημάτων ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.

O most radiant lamp, the Theotokos, the immeasurable honor, which is more exalted than all creatures, with praises do we magnify thee.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #257 on: May 11, 2016, 03:00:40 PM »
Calophonic Heirmos from the Holy and Great Friday, after Balassios the Priest (+1695) in Mode 1st, chanted by fr. Lazaros of Vatopaidi:
https://www.youtube.com/watch?v=77Bb0-Ekm3U

Ἔφριξε γῆ, ἀπεστράφη ἥλιος, καὶ συνεσκότασε τὸ φῶς, διερράγη τὸ τοῦ Ναοῦ θεῖον καταπέτασμα, πέτραι δὲ ἐσχίσθησαν· διὰ Σταυροῦ γὰρ ᾖρται ὁ δίκαιος, ὁ αἰνετός τῶν πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

Then the earth in terror shook, and the sun grew dark in wonder; then the Temple veil was torn, and the rocks were rent asunder; for the Just One God most glorious, Died upon the Cross victorious.

The Matinal Doxastikon Idiomelon (Samoglasen) of the Praises, from St. George's feast day, after Constantine Pringos (+1964) in Mode Pl. of 1st, chanted by the newly appointed Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ Panagiotis Neochoritis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=btjYadDq5NM

(Δόξα...)
Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν: Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

(Glory...)
Spring hath shined forth as the dawn; come, let us celebrate. The Resurection of Christ hath appeared in splendour; come, let us be glad. The memorial of the prizewinner hath been revealed, making the faithful bright with joy. Come, therefore, O feastlovers, let us mystically keep the festival; for this man, as a good soldier, bravely defied the tyrants and put them to shame, becoming an imitator of Christ the Saviour’s Passion. Unto his own clay vessel he showed no mercy, but cast it naked into the forge, transforming it by means of torments. Let us cry out to him: O prizewinner George, make entreaty that our souls be saved.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #258 on: May 11, 2016, 03:03:03 PM »
YT channel of Tripoli's diocese (Lebanon) = psalms, Holy Week and Paschal chants in Arabic
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #259 on: May 17, 2016, 09:50:24 AM »
A recital performed by the all-female Byzantine choir "Αἱ ᾌδουσαι" (The Cantors) in late April:
https://www.youtube.com/watch?v=q9lha7Sedis

00:00-2:47
Verse from the Megalynarion for the Annunciation of the Theotokos in Mode 1st, after the professor emeritus of musicilogy Gregory Stathis (Capodistrian University of Athens).
Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.

Proclaim, O earth, the glad tidings of great joy, and ye heavens, praise the glory of God.

2:48-8:02
Presentation by the choir's director dr. Sevi Mazeras

8:12-13:43
Katavasias from the Annunciation Canon after Peter the Peloponnesian (+1778) in Mode Legetos.

13:00-16:32
Theotokion from the Akathist to the Theotokos in Mode 3rd after Peter the Peloponnesian (+1778).
Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε· Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον, τὶ δὲ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι. Διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη.

Awed by the beauty of your virginity, and the exceeding splendor of your purity, Gabriel stood amazed and cried to you, O Theotokos: What hymn of praise shall I offer to you? What name shall I call you by? I am lost and bewildered. And so as I was commanded I cry to you:rejoice, O you who are full of grace!

16:48-19:26
"It is Truly Meet" the so-called "Patriarchal" in Mode Pl. of 1st after the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ, Iakovos Naphpliotis (+1942).

19:50-27:42
The stichology after the 8th Ode after Constantine the Protopsaltis (+1855) in Mode 4th; the last "More honourable than the Cherubim" is after Balassios the Priest (+1695) in Mode 3rd.
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου.
My soul doth magnify the Lord. And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
More honourable than the Cherubim, and more glorious beyond compare than the Seraphim, without corruption thou gavest birth to God the Word: true Theotokos, we magnify thee.
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
For He hath regarded the lowliness of Ηis handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ...
More honourable than the Cherubim...
Καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καί πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
He hath put down the mighty from their seat and hath exalted the humble and meek. He hath filled the hungry with good things and the rich He hath sent empty away.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ...
More honourable than the Cherubim...
Ἀντελάβετο Ἰσραήλ παιδός αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους, καθώς ἐλάλησε πρός τούς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραάμ καί τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
He remembering his mercy hath holpen His servant Israel as He promised to our forefathers, Abraham and His seed for ever.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
More honourable than the Cherubim, and more glorious beyond compare than the Seraphim, without corruption thou gavest birth to God the Word: true Theotokos, we magnify thee.

28:19-30:33
The Kontakion from the Vigil service, common to the Hagiorite festivals to the Mother of God, ancient melody of unknown composer, in Mode Grave.
Παναγία Δέσποινα, ὑπό τήν σκέπην σου πάντες, οἱ δοῦλοι σου τρέχομεν, καί παρακαλοῦμεν σε οἱ ἀνάξιοι. Πρόφθασον καί λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπό πάσης περιστάσεως καί ἀπό θάνατον, τόν ἐξαφνικόν καί πανώλεθρον. Οἲδαμεν ὂτι δύνασαι πάντα ὂσα ἂν θέλεις καί βούλεσαι. Δέσποινα τοῦ κόσμου, Ἐλπίς καί Προστασία τῶν πιστῶν, Χαριτωμένη ἐπάκουσον τῶν παρακαλούντων σε.

We thy unworthy servants flee for refuge under thy shelter and beseech thee to make haste and deliver us from all dangers, and from a sudden and perilous death O Sovereign Lady. We know thou dost act according to thy power and will, O Lady of the world, our hope and protection, harken, we beseech thee O Lady Full of grace.
 
32:33-37:32
Vesperal Doxastikon & Dogmatikon Theotokion for Friday, after fr. Theodore Paraschos the Phocaeus (+1851) in Mode 3rd.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου Τόκον Πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, ἢ φυρμόν, ἢ διαίρεσιν, ἀλλ’ ἑκατέρας οὐσίας τὴν ἰδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διὸ Μητροπάρθενε Δέσποινα, αὐτόν ἱκέτευε σωθῆναι, τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολογούντων σε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
How should we not marvel at your Offspring, who is both God and man, all-honoured one? For without knowing man, O all-blameless, you gave birth in the flesh to a Son without father, begotten from the Father before the ages without mother, in no way undergoing change, or mixture or separation, but preserving intact the identity of each nature. Therefore, Sovereign Lady, Virgin Mother, implore him that the souls may be saved of those who with right belief acknowledge you as Mother of God.

38:00-41:33
The 2nd Antiphon of the Asmatic Vigil (7th c.) in Mode Pl. of 2nd tetraphonic after the professor emeritus of musicilogy Gregory Stathis (Capodistrian University of Athens).
Ἦρα  τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην, ἄνοιξον ἡμῖν εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσωμεν, ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν.
Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Τῆς εὐσπλαγχνίας...
Κύριος φυλάξει σε ἀπὸ παντὸς κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος.
Τῆς εὐσπλαγχνίας...
Κύριος φυλάξει τὴν εἴσοδόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τήν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε. Ἐλπίζοντες εἰς σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν, ρυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων, σὺ γάρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν.

I will lift up my eyes to the hills; from whence comes my help?
Open the portal of compassion to us, O most blessed Theotokos; for hoping in you, let us not fail, we pray; through you may we be delivered from adversities, for you are the salvation of the Christian race.
My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.
Open the portal of compassion...
The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul.
Open the portal of compassion...
The Lord shall preserve your going out and your coming in; from this time forth, and even forevermore.
Open the portal of compassion to us, O most blessed Theotokos; for hoping in you, let us not fail, we pray; through you may we be delivered from adversities, for you are the salvation of the Christian race.

43:14-49:45
Dogmatikon Doxastikon Theotokiοn in Mode Pl. of 1st after Peter the Peloponnesian (+1778) with kratima; the kratima is in Mode Pl. of 1st, after the hagiorite monk Pancratius the Iberite (+17th c.).
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι.
Kαὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπειρογάμου Νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος΄ τότε τὸν βυθόν ἐπέζευσεν ἀβρόχως Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος΄ ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος. Ὁ ὢν καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
In the Red Sea of old, a type of the Virgin Bride was prefigured. There Moses divided the waters; here Gabriel assisted in the miracle. There Israel crossed the sea without getting wet, here the Virgin gave birth to Christ without seed. After Israel's passage, the sea remained impassable; after Emmanuel's birth, the Virgin remained a Virgin. O ever-existing God, Who appeared as Man, O Lord, have mercy on us!
« Last Edit: May 17, 2016, 10:05:29 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #260 on: May 22, 2016, 08:59:00 AM »
A recital performed by the Byzantine choir "Τρόπος" (Tropos) in 2013, under the direction of Constantine Angelides:
https://www.youtube.com/watch?v=UD9he7XtqU8

00:00-5:30
The Paschal Troparion with the designated Resurrectional Verses in Pl. of 1st after Peter the Peloponnesian (+1778).

5:32-12:45
The 1st and 3rd Odes from the Paschal Canon in Mode 1st after Peter the Peloponnesian (+1778).

12:47-16:43
Paschal Stichera in Mode Pl. of 1st Tetraphonic after Simon Carras (+1999).

Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν..
Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν, Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.

Let God Arise and let His enemies be scattered, and let them that hate Him flee from His face.
A sacred Pascha today hath been shown unto us: a Pascha new and holy, a Pascha mystical, a Pascha all venerable, a Pascha that is Christ the Redeemer; a Pascha immaculate, a great Pascha; a Pascha of the faithful; a Pascha that hath opened the gates of Paradise unto us;a Pascha that doth sanctify all the faithful.

Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.
Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν χαρᾶς εὐαγγέλια, τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ, τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς νυμφίον προερχόμενον.

As smoke vaniseth, so let them vanish; as wax melteth before the fire.
Come from the vision, O ye women, bearers of good tidings, and say ye unto Sion: receive from us the good tidings of the Resurrection of Christ; adorn thyself, exult, and rejoice, O Jerusalem, for thou hast seen Christ the King come forth from the tomb like a bridegroom in procession.

Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος, ἐπιστᾶσαι πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, εὗρον Ἄγγελον, ἐπὶ τὸν λίθον καθήμενον, καὶ αὐτὸς προσφθεγξάμενος, αὐταῖς οὕτως ἔλεγε· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; τί θρηνεῖτε τὸν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ; ἀπελθοῦσαι κηρύξατε, τοῖς αὐτοῦ Μαθηταῖς.

So let sinners perish at the presence of God and let the righteous be glad.
The myrrh-bearing women in the deep dawn stood before the tomb of the Giver of life; they found an angel sitting upon the stone, and he, speaking to them, said thus: Why seek ye the living among the dead? Why mourn ye the incorruptible amid corruption? Go, proclaim unto His disciples.

Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Πάσχα τὸ τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε, Πάσχα, ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὦ Πάσχα λύτρον λύπης· καὶ γὰρ ἐκ τάφου σήμερον ὥσπερ ἐκ παστοῦ, ἐκλάμψας Χριστός, τὰ Γύναια χαρᾶς ἔπλησε λέγων· Κηρύξατε Ἀποστόλοις.

This is the day which the Lord hath made; let us rejoice and be glad therein.
Pascha the beautiful, Pascha, the Lord's Pascha, the Pascha all-venerable hath dawned upon us. Pascha, with joy let us embrace one another. O Pascha! Ransom from sorrow, for from the tomb today, as from a bridal chamber hath Christ shone forth, and hath filled the women with joy, saying: proclaim unto the apostles.

16:46-29:17
Matinal Doxastikon of Pascha in Mode Pl. of 1st after Panagiotis Chrysaphes the New (+late 17th c.).

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν·

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
It is the day of Resurrection, let us be radiant for the feast, and let us embrace one another. Let us say: Brethren, even to them that hate us, let us forgive all things on the Resurrection, and thus let us cry out:

Christ is risen from the dead, trampling down death by death, And on those in the tombs bestowing life.

29:19-36:50
The Paschal Great Prokeimenon (Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ/This is the day which the Lord hath made; let us rejoice and be glad therein) in Mode Pl. of 4th; The Apostolic reading (Acts 1,1-1,8); Αlleluiarion in Mode 4th Agia.

36:52-39:50
The Heirmos of the 9th Ode of the Paschal Canon in Mode 1st after Peter the Ephesian (+1840).

Ὁ ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.
Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ, ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε, Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου. 

The angel cried to the Lady Full of Grace: Rejoice, O Pure Virgin! Again I say: Rejoice! Your Son is risen from His three days in the tomb!
Shine! Shine! O New Jerusalem! The Glory of the Lord has shone on you! Exalt now and be glad, O Zion! Be radiant, O Pure Theotokos, in the Resurrection of your Son!

39:52-end.
The Paschal Communion Hymn after Daniel the Protopsaltis (+1789) in Mode 1st.

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Κράτημα.
Receive ye the Body of Christ, taste the fountain of immortality. Kratima.
« Last Edit: May 22, 2016, 09:06:39 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #261 on: May 25, 2016, 04:59:09 PM »
Communion Hymn from Mid-Pentecost in Mode 4th "Hagia" after Peter the Peloponnesian (+1778) chanted by the choir "Psaltikon" directing Spyridon Antonopoulos, ft. Dimos Papatzalakis (live recording, Brown Uni, May 2015):
https://www.youtube.com/watch?v=daoMXaFdLhs

Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Κύριος.
The Lord saith: He that eateth my flesh and drinketh my blood, abideth in me and I in him.

The Great Church of Hagia Sophia in Constantinople celebrated its feast on Mid-Pentecost.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #262 on: May 27, 2016, 06:06:21 AM »
The Great Church of Hagia Sophia in Constantinople celebrated its feast on Mid-Pentecost.
Now I know why new Orthodox church being in construction and named "Hagia Sophia" had its parish feast last Wednesday ;)


https://soundcloud.com/user-626488773/paschalne-piesni-bizantynskie - Paschal hymns in Church Slavonic chanted by Polish nuns from Turkowice monastery.
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #263 on: May 29, 2016, 08:27:59 AM »
563 years ago...today.

Idiomelon (Samoglasen) after Manuel Chrysaphes the Αrchon Lampadarios (+1463 or +1465), Lament for the fall of Constantinople on May 29th, 1453 (based on Psalm 78/79) composed in 1458 in Mode Pl. of 4th, translated into the post-1814 Byzantine musical notation by Markos Vassileiou (+1919), chanted by fr. George Tsetsis:
https://www.youtube.com/watch?v=WjxEhucr24k

Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη, ἤλθοσαν, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ἐμίαναν, Κύριε, ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου, βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ἐξέχεαν, ἐξέχεαν, ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν, Κύριε, ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ κύκλῳ Ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων. Ἐγενήθημεν, ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν. Ἕως πότε, Κύριε – πάλιν – ἕως πότε, Κύριε, ὀργισθήσῃ εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὁ ζῆλός σου; Ἕως πότε, Kύριε· ἔκχεον τὴν ὀργήν σου, ἔκχεον, ἔκχεον τὴν ὀργήν σου, ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ γινώσκοντά σε σε καὶ ἐπὶ βασιλείας, αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων· ἀλλὰ βοήθησον ἡμῖν ταχὺ καὶ ἐλέησόν ἡμᾶς.

O God, the heathen are come, are come, the heathen are come into thine inheritance, thy holy temple have they defiled, thy holy temple have they defiled, they defiled, O Lord, the dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of thy saints unto the beasts of the earth, they shed, they shed, their blood have they shed O Lord, their blood have they shed like water round about Jerusalem, and there was none to bury them. We are become, we are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us. How long, Lord -again- how long Lord, wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire? How long Lord; pour out thy wrath, pour out, pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms that have not called upon thy name, remember not against us former iniquities; let thy tender mercies speedily prevent us. 

Μemorial Service for the fallen during the siege of Constantinople by the Ottomans, at Mystras, the capital of the medieval Despotate of Morea, in the same church (st. Demetrius) the last Byzantine Emperor was enthroned in 1449 (live recording, May 29, 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=O2i1mUMrgc8

May their memory be eternal.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #264 on: June 05, 2016, 06:51:40 AM »
Communion Hymn from the Vesperal Liturgy on Holy & Great Saturday in Mode 1st after Peter the Peloponnesian (+1778) chanted by Panagiotis Neochorites:
https://www.youtube.com/watch?v=-KTKWDiFAe4

Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν, Κύριος καὶ ἀνέστη σῴζων ἡμᾶς, Ἀλληλούϊα.
The Lord awoke as one asleep, and arose saving us, Alleluia.

The Heirmos of the 9th Ode of the Paschal Canon in Mode 1st after Simon Carras (+1999) chanted by Constantine Bilalis:
https://www.youtube.com/watch?v=0UImvOKe-6w

Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· Ἁγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.
«Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου»

The angel cried to the Lady Full of Grace: Rejoice, O Pure Virgin! Again I say: Rejoice! Your Son is risen from His three days in the tomb!
"Shine! Shine! O New Jerusalem! The Glory of the Lord has shone on you! Exalt now and be glad, O Zion! Be radiant, O Pure Theotokos, in the Resurrection of your Son!"

Matinal Doxastikon from the Sixth Sunday of Pascha (Sunday of the Blind Man) in Mode Pl. of 4th after Peter the Peloponnesian (+1778) chanted by Daniel Karambasses:
https://www.youtube.com/watch?v=N3pw7aX0gIE

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου Χριστὲ; ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; διπλοῦς γὰρ ὡς ὠράθης ἐπὶ γῆς δι’ ἀγαθότητα, διπλᾶς καὶ τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσιν ἐχορήγεις· οὐ μόνον γὰρ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς διήνοιξας, τοῦ ἀπὸ μήτρας πηρωθέντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς ψυχῆς· ὅθεν Θεόν σε ὡμολόγει τὸν κρυπτόμενον, καὶ πᾶσι παρέχοντα τὸ μέγα ἔλεος.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Who shall declare Thy might, O Christ? And who shall number the multitude of Thy wonders? For as Thou wast doubly seen in Thy goodness on earth, so didst Thou doubly grant healing to the sick; for not only didst Thou heal the bodily eyes of the man born blind from the womb, but the eyes of his soul also. Wherefore, he confessed that Thou art a hidden God, granting all the Great Mercy.
« Last Edit: June 05, 2016, 06:53:13 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #265 on: June 05, 2016, 07:52:09 AM »
Then Angel cried in Arabic with instruments
By male voice:
https://www.youtube.com/watch?v=9lOvZLoBZlo

By female voice:
https://www.youtube.com/watch?v=GfKAoj1wiI0
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #266 on: June 09, 2016, 07:59:26 PM »
The Feast of the Holy Ascension celebrated in the Holy Land (Jerusalem Patriarchate, live recording, June 9, 2016):
https://www.youtube.com/watch?v=eka9pWyeQVY
https://www.youtube.com/watch?v=5Jzkvw4qo2c
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline minasoliman

 • Mr., Sir, Dude, Guy, Male, tr. Minas in Greek, Menes in white people Egyptologists :-P
 • Section Moderator
 • Stratopedarches
 • *****
 • Posts: 20,198
 • Pray for me St. Severus
 • Faith: Oriental Orthodox
 • Jurisdiction: Coptic
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #267 on: June 10, 2016, 01:02:48 AM »
Byzantine chants for the Great Saturday in Aramaic (recordings are from Maaloula, Syria):
Eulogitaria

1st stasis of the lamentations
2nd stasis of the lamentations
3rd stasis of the lamentations

The Noble Joseph

When Thou didst descend

Awesome!  Just noticed this from the other thread  :)
Vain existence can never exist, for "unless the LORD builds the house, the builders labor in vain." (Psalm 127)

If the faith is unchanged and rock solid, then the gates of Hades never prevailed in the end.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,285
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #268 on: June 10, 2016, 08:35:59 AM »
Byzantine chants for the Great Saturday in Aramaic (recordings are from Maaloula, Syria):
Eulogitaria

1st stasis of the lamentations
2nd stasis of the lamentations
3rd stasis of the lamentations

The Noble Joseph

When Thou didst descend

Awesome!  Just noticed this from the other thread  :)
;) That's why I wrote here to Apostolos, that he should have separate thread or threads (especially that he gives the lyrics in 2 languages), as some more general links are difficult to find in this thread.
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 869
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #269 on: June 11, 2016, 06:52:14 AM »
Byzantine chants for the Great Saturday in Aramaic (recordings are from Maaloula, Syria):
Eulogitaria

1st stasis of the lamentations
2nd stasis of the lamentations
3rd stasis of the lamentations

The Noble Joseph

When Thou didst descend

Awesome!  Just noticed this from the other thread  :)
;) That's why I wrote here to Apostolos, that he should have separate thread or threads (especially that he gives the lyrics in 2 languages), as some more general links are difficult to find in this thread.
I have no problem, but I cannot move my posts to a new thread, only a mod can do it. So, if a mod starts a new thread for Byzantine specific hymnody, and is willing to move all of my posts there, I can live with it 
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.