Author Topic: Links for Byzantine Music  (Read 155380 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #135 on: July 03, 2015, 11:39:05 AM »
Γ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 3rd Matinal Doxastikon, after Athanasios Karamanis (+2012), Mode 3rd, chanted by Matthew Tsamkiranis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=WgncTNkfJgg

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταὶ, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασιν πιστούμενοι. Διό οἱ φωτισθέντες δι' αὐτῶν δοξάζομέν Σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
When Mary Magdalene proclaimed the Saviour's Resurrection and His appearance to her, the disciples were upbraided for their hardness of heart, because they disbelieved; but after they were arned with signs and wonders, they were sent forth to preach; and where as Thou, O Lord, didst ascend to Thy Father, the author of light, they preached the word everywhere, confirming it with miracles. Wherefore, we who have been enlightened by them, glorify Thy Resurrection from the dead, O man-befriending Lord.

Δ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 4th Matinal Doxastikon, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 4th (Agia), chanted by Christos Tsakiroglou:
https://www.youtube.com/watch?v=UiL41pQohLE

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ὄρθρος ἦν βαθὺς καὶ αἱ γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα Σου Χριστὲ, ἀλλὰ τὸ σῶμα οὐχ εὑρέθη, τὸ ποθούμενον αὐταῖς· διὸ ἀπορουμέναις, οἱ ταῖς ἀστραπτούσαις ἐσθήσεσιν ἐπιστάντες. Τὶ τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ζητεῖτε; ἔλεγον. Ἠγέρθη ὡς προεῖπε, τὶ ἀμνημονεῖτε τῶν ῥημάτων αὐτοῦ; Οἷς πεισθεῖσαι, τὰ ὁραθέντα ἐκήρυττον, ἀλλ' ἐδόκει λῆρος τὰ εὐαγγέλια, οὕτως ἦσαν ἔτι νωθεῖς οἱ Μαθηταὶ· ἀλλ' ὁ Πέτρος ἔδραμε καὶ ἰδών ἐδόξασέ Σου πρὸς ἑαυτόν τὰ θαυμάσια.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
It was very early in the morning when the women came unto Thy sepulchre, O Christ, but Thy body which was precious to them, was not found; wherefore, as they were much perplexed, men in shining garments stood by them and said. Why seek ye the living among the dead? He is risen as He foretold. Why have ye forgotten His words? Being persuaded by them, the women proclaimed the things they had seen, but their glad tidings seemed as idle tales, for the disciples were yet without understanding. But Peter ran forth, and when he saw Thy wonders, he glorified them within himself.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #136 on: July 05, 2015, 08:06:26 AM »
Ε' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 5th Matinal Doxastikon, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode Pl. of 1st, chanted by Zacharias Karounis:
https://www.youtube.com/watch?v=WIGBX9GBf4g

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ὢ τῶν σοφῶν Σου κριμάτων Χριστέ! Πῶς Πέτρῳ μὲν τοῖς ὀθονίοις μόνοις, ἔδωκας ἐννοῆσαί Σου τὴν Ἀνάστασιν, Λουκᾷ δὲ καὶ Κλεόπᾳ, συμπορευόμενος ὡμίλεις, καὶ ὁμιλῶν, οὐκ εὐθέως σεαυτὸν φανεροῖς; Διὸ καὶ ὀνειδίζῃ, ὡς μόνος παροικῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ μὴ μετέχων τῶν, ἐν τέλει βουλευμάτων αὐτῆς. Ἀλλ' ὁ πάντα πρός τὸ τοῦ πλάσματος συμφέρον οἰκονομῶν, καὶ τὰς περὶ σοῦ προφητείας ἀνέπτυξας, καὶ ἐν τῷ εὐλογεῖν τὸν ἄρτον, ἐγνώσθης αὐτοῖς, ὧν καὶ πρὸ τούτου αἱ καρδίαι, πρὸς γνῶσίν Σου ἀνεφλέγοντο, οἳ καὶ τοῖς Μαθηταῖς συνηθροισμένοις, ἤδη τρανῶς ἐκήρυττόν Σου τὴν Ἀνάστασιν, δι' ἧς ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
O the wisdom of Thy judgments, O Christ! For how is it that Thou gavest Peter to understand Thy Resurrection by Thy burial clothes alone, yet while accompanying Luke and Cleopas Thou didst converse with them, and while conversing, didst not reveal Thy self straight way? Hence, Thou wast reproached as though Thou alone wert a stranger in Jerusalem, who knew not what had come to pass there-in of late. But since Thou ordainest all things to the profit of Thy creation, Thou didst both expound the prophecies concerning Thee, and in the blessing of the bread, wast made known to them, whose hearts even before hand, were burning to know Thee. Now, they also, when the disciples were gathered together, loudly proclaimed Thy Ressurrection; where-by do Thou have mercy on us.   

ΣΤ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 6th Matinal Doxastikon, after Athanasios Karamanis (+2012), Mode Pl. of 2nd, chanted by Photios Ketsedzis:
https://www.youtube.com/watch?v=N-wHm7PM1xQ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ἡ ὄντως εἰρήνη Σὺ Χριστέ, πρὸς ἀνθρώπους Θεοῦ, εἰρήνην τὴν Σὴν διδούς, μετὰ τὴν Ἔγερσιν Μαθηταῖς, ἐμφόβους ἔδειξας αὐτούς, δόξαντας πνεῦμα ὁρᾷν, ἀλλὰ κατέστειλας τὸν τάραχον αὐτῶν τῆς ψυχῆς, δείξας τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας Σου· πλὴν ἀπιστούντων ἔτι, τὴ τῆς τροφῆς μεταλήψει, καὶ διδαχῶν ἀναμνήσει, διήνοιξας αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς· οἷς καὶ τὴν Πατρικὴν ἐπαγγελίαν καθυποσχόμενος, καὶ εὐλογήσας αὐτούς, διέστης πρὸς οὐρανόν. Διὸ σὺν αὐτοῖς προσκυνοῦμέν Σε, Κύριε δόξα Σοι. 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
Thou Who art the true peace to men of God, O Christ, while giving Thy peace to Thy disciples after Thy Resurrection, didst cause them to be afrightened, for they supposed they beheld a spirit; but Thou didst quiet the trouble in their souls by showing them Thy hands and feet, although they yet believed not. But in partaking of food and bringing Thy teachings to remembrance, Thou didst open their understanding that they might understand the Scriptures. And after Thou hadst assured them of the Father's promise and hadst blessed them, Thou didst depart unto Heaven. Wherefore together with them, we worship Thee; O Lord, glory be to Thee.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #137 on: July 07, 2015, 09:32:45 AM »
Z' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 7th Matinal Doxastikon (I think it's after Karamanis), Mode Grave enharmonic, chanted by Constantine & Athanasios Bilalis:
https://www.youtube.com/watch?v=WNC1Ip0H3oY

(Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι)
Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν; ὑφ' οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλ' ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. Μεθ' ὧν, καὶ δι' ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην Χριστόν.

(Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit)
Behold the darkness and the dawn; and why hast thou stood with, out at the selpuchre, O Mary, having great darkness in thy mind? Because of this, thou didst ask: Where hath Jesus been laid? But see both the disciples running together, how they surmised His Resurrection from the linen clothes and the napkin; and they remembered the Scripture concerning Him. Together with them, we who also have believed through them, praise Thee, O Christ, the Giver of life.

Η' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 8th Matinal Doxastikon after James the Protopsaltis (+1800), Mode Pl. of 4th, chanted by the choir of "The Psaltic Workshop" :
https://www.youtube.com/watch?v=rDYgphmhDCg

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς· ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται, καὶ διδασκόντων Ἀγγέλων, καὶ τῆς ὄψεως τῆς σῆς ὦ Ἰησοῦ· ἀλλ' ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ προσψαῦσαί σοι Χριστέ. Ἀλλ' ὅμως κήρυξ πέμπεται τοῖς σοῖς Μαθηταῖς, οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, τὴν πρὸς τὸν πατρῷον κλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα. Μεθ' ἧς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, τῆς ἐμφανείας σου, Δέσποτα Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
The fervent tears of Mary were not shed in vain, for behold, she hath been counted worthy of being instructed by Angels and of seeing Thy countenance, O Jesus; yet as a weak woman she still minded earthy things. Therefore, she was turned back that she might not touch Thee, O Christ. How be it, she was sent as a herald to Thy disciples, and telling them the good tidings, she proclaimed Thine ascent unto Thy Paternal inheritance. Together with her, account us also worthy of Thy manifestation, O Sovereign Lord.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #139 on: July 09, 2015, 07:47:52 AM »
Θ' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 9th Matinal Doxastikon, after Athanasios Karamanis (+2012), Mode Pl. of 1st, chanted by Spyridon Maidanoglou (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=LQicJxm4iT0

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Ὡς ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων, οὔσης ὀψίας Σαββάτων, ἐφίστασαι τοῖς φίλοις Χριστέ, καὶ θαύματι θαῦμα βεβαιοῖς, τῇ κεκλεισμένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν, τὴν ἐκ νεκρῶν Σου Ἀνάστασιν· ἀλλ' ἔπλησας χαρᾶς τοὺς Μαθητάς, καὶ Πνεύματος ἁγίου μετέδωκας αὐτοῖς, καὶ ἐξουσίαν ἔνειμας ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, καὶ τὸν Θωμᾶν οὐ κατέλιπες, τῷ τῆς ἀπιστίας καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι. Διὸ παράσχου καὶ ἡμῖν, γνῶσιν ἀληθῆ, καὶ ἄφεσιν πταισμάτων, εὔσπλαγχνε Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
In these later times Thou camest to thy friends at evening of the first day of the week, O Christ; and by Thine entry whilst the doors were shut, Thou by a wonder didst confirm a wonder, even Thy Resurrection from the dead. Then thou didst fill the disciples with joy and didst impart the Holy Spirit to them, and didst bestow on them authority to forgive sins; more over Thou didst not abandon Thomas to founder in the billows of unbelief. Wherefore, grant us also true knowledge and remission of offences, O compassionate Lord.

I' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 10th Matinal Doxastikon, after John the Protopsaltis (+1770), Mode Pl. of 2nd, chanted by George Chadzichronoglou:
https://www.youtube.com/watch?v=xPZEQ-NjcGw

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον, καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, ἀθυμοῦντες ὡς εἰκός, ἐπὶ τῷ χωρισμῷ Σου Χριστὲ οἱ Μαθηταί, πρὸς ἐργασίαν ἐτράπησαν· καὶ πάλιν πλοῖα καὶ δίκτυα, καὶ
ἄγρα οὐδαμοῦ. Ἀλλὰ σὺ Σῶτερ ἐμφανισθείς, ὡς δεσπότης πάντων, δεξιοῖς τὰ δίκτυα κελεύεις βαλεῖν· καὶ ἦν ὁ λόγος ἔργον εὐθύς, καὶ πλῆθος τῶν ἰχθύων πολύ, καὶ δεῖπνον ξένον ἕτοιμον ἐν γῇ· οὗ μετασχόντων τότε Σου τῶν Μαθητῶν, καὶ ἡμᾶς νῦν νοητῶς καταξίωσον ἐντρυφῆσαι, φιλάνθρωπε Κύριε.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
After Thy descent to Hades and Thy Resurrection from the dead, the disciples turned unto their work, since they naturally lost heart at Thy separation from them. Again the ships and the nets, and no draught of fishes what so ever. But appearing to them, Thou as the Master of all, didst command them to cast their nets on the right side. Straight way Thy word became deed, and then there was a great multitude of fishes and a strange supper ready on the shore. Count us all worthy now to rejoice spiritually in that which Thy disciples partook of then, O man be-friending Lord.

IA' Ἐωθινόν Δοξαστικόν - 11th Matinal Doxastikon, after Thrasyboulos Stanitsas (+1987), Mode Pl. of 4th, chanted by the "Ἐν Ψαλτηρίῳ" (en psalterio) Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=jKoq0_0L-dY

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Φανερῶν σεαυτόν, τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν. Διὸ καὶ ἔλεγε· Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον, περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
When Thou didst show Thy self to the disciples after Thy Resurrection, O Saviour, Thou gavest Simon the tending of the sheep, that he might return Thy love, and Thou didst ask him to have care for the shepherding of the flock. Wherefore Thou didst say to him: if thou lovest Me, O Peter, feed my lambs, feed my sheep. And he, straightway, showing his affectionate love, inquired concerning the other disciples. By their intercesions, O Christ, preserve Thy flock from the wolves that ravage it.   
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #140 on: July 11, 2015, 12:51:25 PM »
At GMT 17:00  (in about 8-10 minutes) the first ever vigil for st. Paisios the Hagiorite will take place, at the Holy Convent of st. John the Theologian, Souroti, Greece, where the saint is buried, with the participation of the ecumenical patriarch:
http://www.tv4e.gr/livestreaming.php
« Last Edit: July 11, 2015, 01:05:19 PM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #141 on: July 14, 2015, 01:35:39 PM »
Something different:
A concert in Istanbul (st Irene's Church which is now an auditorium) that took place in 2004, with the participation of the choir "Muezzins of Istanbul" under Kudsi Erguner, and the "Greek Byzantine Choir" under Lycourgos Angelopoulos
https://www.youtube.com/watch?v=l-fTHpg-iXE
« Last Edit: July 14, 2015, 01:36:07 PM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #142 on: July 15, 2015, 12:38:34 PM »
The tv channel that broadcasted live st. Paisios' vigil, has uloaded it on youtube:
Part1
Part2
Part3
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #143 on: July 18, 2015, 01:19:21 PM »
Dogmatikon Theotokion after st. John Damascene (+756), translated to the new Byzantine notation after Khurmuzius the archiver (+1840), Mode Pl. of 1st chanted by Zacharias Karounis:
https://www.youtube.com/watch?v=syGg8Z6iZfM

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, τῆς ἀπειρογάμου νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος. Τότε τὸν βυθόν ἐπέζευσεν ἀβρόχως Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος. Ἡ θάλασσα, μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος, μετὰ τήν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὤν, καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen.
In the Red Sea of old a type of the Virgin Bride was prefigured. There Moses divided the waters, here Gabriel assisted in the miracle. There Israel crossed the sea without getting wet, here the Virgin gave birth to Christ without seed. After Israel's passage the sea remained impassible, after Emmanuel's birth the Virgin remained a virgin. O ever-existing God who appeared as man; O Lord have mercy on us.

The ancient and extended Kontakion from the Akathist Hymn to the Theotokos after st. John Damascene (+756), Mode Pl. 4th, chanted by "The Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=XgcJcRzwFuk

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
 
O Champion General, I your city now inscribe to you triumphant anthems as the tokens of my gratitude, being rescued from the terrors, O Theotokos. But since you have the dominion unassailable, from all kinds of perils free me so that unto you, I may cry aloud: rejoice, O Bride unwedded.

The ancient and extended Troparion of the Bridegroom Matins after st. John Damascene (+756), Mode Pl. 4th triphonic, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (+1987) live recording (Patriarchal Cathedral of st. George, Istanbul, Great and Holy Tuesday 1958):
https://www.youtube.com/watch?v=wqoIOV4Nbic

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, πρεσβείαις τοῦ Ἀθλοφόρου σῶσον ἡμᾶς

Behold the Bridegroom comes at midnight, and blessed is the servant whom he shall find watching, and unworthy is the servant whom he shall find heedless. Beware, therefore, oh my soul. Do not be weighed down with sleep, lest you be given up to death, and lest you be shut out of the kingdom. But rouse yourself, crying, Holy, Holy, Holy art Thou O God, through the intercessions of the Trophy-bearer, save us.
« Last Edit: July 18, 2015, 01:49:42 PM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #144 on: July 20, 2015, 04:36:09 PM »
Verse from the Antiphon (Psalm 136/137) chanted on Meatfare & Cheesefare Sundays after Ξένος ὁ Κορώνης-Xenos of Koroni (+11th c.), Mode 3rd, chanted by the "Trikki's Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=3w1E-089Xxw

Κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μὴ σου μνησθῶ, Ἀλληλούια
Let my tongue cling to the roof of my mouth, if I do not remember you, Alleluia

The "Nightingale Kratima" after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 1st, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=O-_XjnF09TIVerse from the Polyeleos (Psalm 111/112) after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. John Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Μode 4th Agia, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=GpmWsQU6xKQ

Τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται, Ἀλληλούια.
He will gnash his teeth and melt away, Alleluia.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #145 on: July 22, 2015, 10:23:39 AM »
Verse from the Polyeleos (Psalm 110/111) after Ξένος ὁ Κορώνης-Xenos of Koroni (+11th c.), Mode 4th Agia, chanted in Greek by the Serbian Byzantine Choir "Trojeručica" under Igor Zirojević(they're amazing!):
https://www.youtube.com/watch?v=fpav-bga4pI

Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα, Ἀλληλούια.
His righteousness endures forever, Alleluia.

Hymn during the vesting of High Priest after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (14th c.) Mode Grave of the diatonic genus, chanted by fr. Thomas of the Thomades brotherhood on Mount Athos:
http://www.youtube.com/watch?v=jW1jp9jAj5U

Ἄνωθεν οἱ Προφῆται σὲ προκατήγγειλαν· στάμνον, ῥάβδον, πλάκα, κιβωτόν, λυχνίαν, τράπεζαν, ὄρος ἀλατόμητον, χρυσοῦν θυμιατήριον, πύλην ἀδιόδευτον καὶ θρόνον τοῦ Βασιλέως, προκατήγγειλαν οἱ προφῆται -κράτημα- σὲ προκατήγγειλαν οἱ προφῆται.
The prophets proclaimed thee from on high, O Virgin: the Jar, the Staff, the Tablets of the Law, the Ark, the Candlestick, the Table, the Mount Uncloven, the Golden Censer, the Gate Impassable, and the Throne of Kings, the prophets proclaimed -kratima- the prophets proclaimed thee.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. John Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 3rd, chanted by the "Chanters of Ilyssia":
https://www.youtube.com/watch?v=v3PE4i4DZeM
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #146 on: July 24, 2015, 07:05:34 AM »
This prayer is chanted during the Archieratical Liturgy, when the Bishop comes down from his throne and says the kairos; the melody is traditional and ancient, after anonymous composer, in Mode Grave of the diatonic genus; chanted by Panagiotis Neochoritis & Demos Papaladzakis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=SwDt3aw1hJg

Tὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν, Κύριε φύλαττε, εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα.
Our Master and High Priest, do thou O Lord keep safe, unto many years O Master.

Verse from the Latrinos Polyeleos (originated in the monastic community of Latros in Asia Minor which flourished from the 10th to the 13th c.) for the feast of the synaxis of the Archangels Michael and Gabriel and all the bodiless powers after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 1st, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=U-KDx43Y61Y

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, ὑμνοῦσιν ἐν ὑψίστοις χοροὶ τῶν Ἀρχαγγέλων, δόξα λέγοντες, Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι, Ἀλληλούια.
Bless the Lord, praised in the Heavens by the choirs of Archangels, glorifying the Triune God, Alleluia.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=4lPIaQGzSeA
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #147 on: July 26, 2015, 07:06:17 AM »
Communion Hymn on Thursday, and for the feast of the Synaxis of the Holy Apostles after Γεώργιος Αργυρόπουλος - Georgios Argyropoulos (+14th c.), translated into the new (post-1814) Byzantine music notation by Khurmuzius the Archiver, Mode Pl. of 1st, chanted by the "Trikki's Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=dDJsM4IPO_Y

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν, Ἀλληλούια.
Their sound has gone out through all the earth, and their words to the end of the world, Alleluia.

Communion Hymn on Sunday "Praise the Lord" after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis (John) Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 1st, chanted by the Greek Byzantine Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=000_ReL7Nww

Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν Οὐρανῶν, Ἀλληλούια.
Praise the Lord in the Heavens, Alleluia.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis (John) Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), translated into the post-1814 new Byzantine music notation, by Khurmuzius the Archiver (+1840), Mode Nenano, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=N-XiRzriXpI
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #148 on: July 28, 2015, 07:46:21 AM »
Idiomelon (Samoglasen) of the Aposticha of the Vespers on Fifth Sunday of Lent, as it is found in the Byzantine Sticherarion (14th c.), Mode 1st tetraphonic, chanted by the "Trikki's Melodists" (live recording 2005):
https://www.youtube.com/watch?v=Qfd0zeREwOU

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι' ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν· Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι.   

Wonderful is the purpose of the compassionate Saviour towards us; for possessing the knowledge of future things as present, He made known the story of the Rich Man and Lazarus. Let us
contemplate the end of both. As for one, let us run away from his cruelty and hatred of men. As for the other, let us emulate his endurance and long-suffering; that, delighting with him in the
bosom of Abraham, we may shout, saying, O Lord, righteous Judge, glory to Thee.

Ancient and extended Idiomelon (Samoglasen) of the Aposticha on the Vespers of the feast of st. Demetrius of Thessalonika, after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης"-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis", Mode Pl. of 2nd, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=wws068J_yIY
 
Φρούρησον πανένδοξε τὴν σὲ μεγαλύνουσαν πόλιν ἀπὸ τῶν ἑναντίον προσβολῶν, παρρησίαν ὡς ἔχων, πρὸς Χριστὸν τὸν σὲ δοξάσαντα. Ἀοίδιμε Δημήτριε, φρούρησον τὴν σὲ τιμῶσαν πόλιν, τοὺς ἄνακτας συμμάχησον, τὴν πόλιν σου στερέωσον, τοὺς σὲ τιμῶντας εὐσεβῶς ἀοίδιμε Δημήτριε -κράτημα- παρρησίαν ὡς ἔχων πρὸς Χριστὸν τὸν σὲ δοξάσαντα.

Ο all-glorious Demetrius keep watch over the city which doth magnify thee, from the adversaries' attacks; for thou art favoured by Christ who did glorify thee. O Demetrius of ever-constant memory keep watch over the city which doth praise thee, fight along with our leaders, strengthen thy city and those who reverently doth praise thee O Demetrius of ever-constant memory -kratima- for thou art favoured by Christ who did glorify thee.

 

Sunday Prokeimenon after Ἄρχων Λαμπαδάριος Ἰωάννης Κλαδᾶς-Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (leader of the second choir at the Patriarchal Cathedral) (+late 14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the "Trikki's Melodists":
https://www.youtube.com/watch?v=jRCAtDJSAw4

Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ, Ἀλληλούια.
O Lord Thou art my refuge, Alleluia.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #149 on: July 28, 2015, 09:38:24 AM »
Mainly Bulgarian Byzantine chants (festal and Sunday troparions and some other stuff)
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #150 on: July 30, 2015, 06:51:22 AM »
Ancient and extended Sticheron verse from Psalm 2 after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=HKFPKn30xLQ

Τότε λαλήσει πρὸς αὐτούς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ, Ἀλληλούια.
Then He shall speak to them in His anger, Alleluia.Kratima after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 1st, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=3Cg5T-3DS-A

The "He made of thy body a throne" (which replaces "It is truly meet") in the Liturgy of st. Basil the Great, after Ἄρχων Λαμπαδάριος Ἰωάννης Κλαδᾶς-Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (+late 14th c.), Mode 1st tetraphonic, chanted by the "Orthodox Ecclesiastical Byzantine Choir (OEBYX)":
https://www.youtube.com/watch?v=samC2EYPZNw

Στίχος: Ἐπὶ σoὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, Ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀνθρώπων τό γένος, ἡγιασμένε ναέ καὶ παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, ἐξ ἧς Θεός ἐσαρκώθη καὶ παιδίον γέγονεν, ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεός ημῶν·
τήν γάρ σήν μήτραν θρόνον ἐποίησε καὶ τήν σήν γαστέρα πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργάσατο. Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις δόξα σοι.

Verse: In thee rejoiceth, O thou who art full of grace, all creation, the assembly of the angels and the race of man, O Sanctified Temple and rational Paradise, boast of virgins, of whom God was incarnate and became a child, even our God, who is before the ages;
for He made of thy body a throne, and thy womb did He form more spacious than the heavens. In thee rejoiceth, O thou who art full of grace, all creation. Glory to thee.

The earliest known hymn to the Theotokos written in Greek, dates to the mid-2nd c. AD, and it's still used as the dismissal hymn of Vespers during Great Lent. Chanted by the "Cretan Masters" in Mode Pl. of 1st (live recording 2010):
https://www.youtube.com/watch?v=JNBqAENvxlI
 
Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύγομεν Θεοτὸκε, τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνου λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη ἁγνὴ, μόνη εὐλογημένη.
Beneath your compassion we take refuge, Theotokos! Our prayers, do not despise in necessities, but from danger deliver us, only pure, only blessed one.
« Last Edit: July 30, 2015, 07:08:20 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #151 on: August 01, 2015, 10:04:35 AM »
Verse from the Latrinos Polyeleos for the feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ after ὅσ. Ἰωάννης Παπαδόπουλος "Κουκουζέλης" ὁ Μαΐστωρ-st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" the Master (+14th c.), Mode 1st, chanted by the "Trikki's Melodists" (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=qG5JWZlpfBA

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, Ἐμμανουήλ παιδίον, κατὰ τὸ γεγραμμένον, μεθ' ἡμῶν γενοῦ, ὁ Θεός τῶν ἁπάντων καὶ Κύριος τῆς δόξης, βουλῆς μεγάλης ἄγγελος, ὁ πρῴην ἀοράτως καὶ πᾶσιν ἀθεώρητος καὶ μένων εἰς αἰῶνας.
The Lord shall we bless, the child Emmanuel; God is with us according to what it is written, the God of all and the Lord of Glory, the Messenger of Great Counsel, who was previously invisible and unperceived by all, the one and the same forever.

Communion Hymn of Presanctified Liturgy after Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (+late 14th c.), Mode 1st tetraphonic, chanted by the Nuns of the Holy Convent of st. Mina on the island of Aegina (live recording, Holy and Great Monday 2005):
https://www.youtube.com/watch?v=_lreW6L-B0A

Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος, Ἀλληλούια.
Taste ye and see that the Lord is good, Alleluia.

Communion Hymn of Sunday "Praise the Lord" after Ioannis Kladas the Archon Lampadarios (+late 14th c.), Mode Pl. of 4th, chanted by the choir "The Psaltic Workshop":
https://www.youtube.com/watch?v=Selo99jf7_w

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν Οὐρανῶν, Ἀλληλούια.
Praise the Lord in the Heavens, Alleluia.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Cyrillic

 • Laser Basileus.
 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 13,710
 • St. Theodoret of Cyrrhus, pray for us!
 • Jurisdiction: But my heart belongs to Finland
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #152 on: August 01, 2015, 10:10:53 AM »
Thank you, Apostolos!

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #153 on: August 02, 2015, 07:57:33 AM »
Thank you, Apostolos!
Glad you like it Cyrillic, if you're interested, these mediaeval composers have also composed secular music;
Byzantine secular sympotic instrumental music pieces composed by (the translation into the modern music notation and the arrangement of orchestra has been done by Christodoulos Khalaris, a strange person with controversial views who has done a magnificent job deciphering long forgotten ancient manuscripts on Mount Athos):

Xenos of Koroni (+11th c.), Mode 1st (the Nightingale Kratima):
https://www.youtube.com/watch?v=9_8aSrsTlCE

st. Ioannis Koukouzelis (+14th c), Mode 3rd (the Quail Kratima for dancing):
https://www.youtube.com/watch?v=k_srWY7hddw

Romeiko Ensemble have reconstructed the actual clothing worn by chanters in Hagia Sophia, and the Imperial Palace chapels in Constantinople, the chanter's costume tradition of the Byzantine Empire in general (kratima in Mode 2nd after st. Ioannis Koukouzelis):
https://www.youtube.com/watch?v=RimltsqLL2k
https://www.youtube.com/watch?v=LyYvNst7j4c
https://www.youtube.com/watch?v=O4doTUoQXmI
https://www.youtube.com/watch?v=3Jrt0Iesm8w
https://www.youtube.com/watch?v=P39xMJy12uQ
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline biro

 • Site Supporter
 • Stratopedarches
 • *****
 • Posts: 22,595
 • Excelsior
  • Archive of Our Own works
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #155 on: August 03, 2015, 08:03:20 PM »
I subscribed to their You Tube channel now. :)
https://archiveofourown.org/users/Parakeetist/works Warning: stories have mature content.

"Some people only feel good when they are praising the Lord." - Coptic bishop

Show me the meaning of the word

Leave me alone, I was only singing

"You know, I don't know any writer who doesn't hate writing, so I guess what I'm saying is, I hate my life." - Lawrence O'Donnell

"I like fake violence and real peace." - John Fugelsang

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #156 on: August 04, 2015, 10:19:44 AM »
And now something different: polyphonic chants, based on Byzantine tones from Korea:
https://www.youtube.com/channel/UC8sbsJXvLDPJC9erV-Gy8-A/videos
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #157 on: August 05, 2015, 06:18:41 AM »
Verse from the Polyeleos (Ps. 101/102) after Manuel Chrysaphes the Αrchon Lampadarios (+1463 or +1465), translated into the new Byzantine music notation by Khurmuzius the Archivist, Mode 1st, chanted by "The Maistors of Psaltic Art" (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=V6_yuMP293c

Καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν, Ἀλληλούια.
Αnd thy remembrance unto all generations, Αlleluia.

Doxastikon of the Vespers of Soul Saturdays during Great Lent after Manuel Chrysaphes the Archon Lampadarios (+1463 or +1465), Mode Pl. of 4th, chanted by fr. George Tsetsis:
https://www.youtube.com/watch?v=9akJg-RpreI

(Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι)
Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος. Ὢ τοῦ θαύματος! Τί τὸ περὶ ἡμᾶς τοῦτο γέγονε μυστήριον; Πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ, καὶ συνεζεύχθημεν τῷ θανάτῳ; Ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, τοῦ παρέχοντος τοῖς μεταστᾶσι τὴν ἀνάπαυσιν.

(Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit)
I weep and lament when I think upon death, and behold our beauty created in the likeness of God lying in the tomb disfigured, bereft of glory and form. O the marvel of it! What is this mystery concerning us? Why have we been delivered to corruption? Why have we been wedded unto death? Truly, as it is written, by the command of God Who giveth the departed rest.

The Vespers Doxastikon for the feast of the Holy Transfiguration of our Lord God and Savior Jesus Christ after Constantine Pringos (+1964), Mode Pl. of 2nd, chanted by Kyriakos Dzouramanis (live recording at the Monastic Establishment (Kathisma) of the Transiguration of our Lord and Saviour Jesus Christ, western Mani, Peloponnese).
https://www.youtube.com/watch?v=XtAtFtQBpKo

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Προτυπῶν τὴν Ἀνάστασιν τὴν σήν, Χριστὲ ὁ Θεός, τότε παραλαμβάνεις τοὺς τρεῖς σου μαθητάς, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, ἐν τῷ Θαβὼρ ἀνελθών. Σοῦ δὲ Σωτήρ μεταμορφουμένου, τὸ Θαβώριον ὄρος φωτὶ ἐσκέπετο. Οἱ Μαθηταί σου Λόγε, ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἐδάφει τῆς γῆς, μὴ φέροντες ὁρᾶν, τὴν ἀθέατον μορφήν. Ἄγγελοι διηκόνουν φόβῳ καὶ τρόμῳ, οὐρανοὶ ἔφριξαν, γῆ ἐτρόμαξεν, ὁρῶντες ἐπὶ γῆς, τῆς δόξης τὸν Κύριον.
     
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
Prefiguring Thy Resurrection, O Christ our God, Thou tookest with Thee in Thine ascent of Mount Tabor Thy three Disciples, Peter, James and John. When Thou wast transfigured, O Savior,
Mount Tabor was covered with light. Thy Disciples, O Word, threw themselves down upon the ground, unable to gaze upon the form that none may see. The Angels ministered in fear and trembling; the heavens shook and the earth quaked, as they beheld on earth the Lord of Glory.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #158 on: August 06, 2015, 06:52:28 AM »
Doxastikon Τheotokion of Polyeleos after Manuel Chrysaphes the Αrchon Lampadarios (+1463 or +1465), Mode 1st, chanted by the Byzantine choir "Φωναῖς Αἰσίαις" (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=tAvN-r3Onvs

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
Σὲ τὴν ἄσπιλον ἀμνάδα, σέβω ὑμνῶ καὶ προσκυνῶ, τὴν ἀειμακάριστον, δέησιν προσάγω σοι, δέσποινα πρόφθασον καὶ ῥῦσαί με πάσης κατακρίσεως.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit
Both now and ever and unto the ages of ages, amen.
O pure and spotless lamb, we praise and venerate thee the ever-blessed one, receive supplication from us, O Lady quickly come and deliver us from all condemnation. 

Communion Hymn of Mid-Pentecost after Manuel Chrysaphes the Archon Lampadarios (+1463 or +1465), Mode 1st tetraphonic, chanted by Nektarios Adam:
https://www.youtube.com/watch?v=WH3i2ioMnos

Ὁ τρώγων μου τὴν Σάρκα καὶ πίνων μου τὸ Αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Κύριος, Ἀλληλούια
Τhe Lord saith; he who eateth my Flesh and drinketh my Blood abideth in me and I in him, Alleluia.

Communion Hymn for the the feast of the Holy Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 4th Agia, chanted by Dimitrios Kalpakidis:
https://www.youtube.com/watch?v=8jzYP6xkI9o

Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης τοῦ προσώπου Σου Κύριε πορευσώμεθα εἰς τὸν αἰῶνα, Ἀλληλούια
O Lord, we will walk in the light of Thy countenance, and will exult in Thy name forever, Alleluia.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #159 on: August 08, 2015, 06:22:54 AM »
Kratima after Manuel Chrysaphes the Archon Lampadarios (+1463 or +1465) in Mode Pl. of 1st, chanted by Dimitrios Nikou (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=_H3RbbVjndk

Kratima after Panagiotis Haladzoglou (+1748) in Mode Pl. of 1st pentaphonic, chanted by "Chorus Nicopolitanus" (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=SHaN6bsd4b0

Kratima after John the Protopsaltis (+18thc.) in Mode 1st, chanted by "Chorus Nicopolitanus":
https://www.youtube.com/watch?v=lTeAjd91kZw
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #160 on: August 10, 2015, 06:16:27 AM »
Kratima after George the Cretan (+1814 οr +1816), Mode Grave of the diatonic genus, chanted by the "Byzantine Choir of Agrinion":
https://www.youtube.com/watch?v=rOeJI8ZnPg8

Kratima after George the Cretan (+1814 οr +1816), Mode 1st, chanted by the "Greek Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=GPNczsEU-1g

Kratima after Khurmuzius the Archivist (+1840), Mode 3rd, chanted by the Romanian choir "Byzantion":
https://www.youtube.com/watch?v=usV4hkuaqRE
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #161 on: August 12, 2015, 06:23:21 AM »
Kratima after Anton Pann (+1854), Mode 1st, chanted by the Romanian choir "Byzantion":
https://www.youtube.com/watch?v=Nceozt90ZU4

Kratima after Peter Bereketes (+1715), Mode 4th Agia, chanted by the choir "Tropos":
https://www.youtube.com/watch?v=fWjw0oCpXkE

Kratima after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 1st, chanted by the GOAA "Archdiocesan Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=VpCecszVc_o
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #162 on: August 14, 2015, 07:06:19 AM »
The Vesperal Doxastikon on the feast of the Dormition of the Theotokos, after James the Protopsaltis (+1800) chanted by a choir of hagiorite monks from the Holy Monastery of Iberon, Mount Athos (live recording 2002):
https://www.youtube.com/watch?v=_3k-v18deIg

The hymn while it's one text and is chanted as a whole, it contains all eight modes of Byzantine Music (octoechos); what's interesting is that each verse is chanted in one of those eight modes and the authentic mode is immediately followed by its corresponding plagal:

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι (Mode 1st)
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν
Glory to the Father and to Son and to the Holy Spirit
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen

Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι (Μode 1st)
With a sign by the authority of God, the god-bearing Apostles, having been delivered upon clouds from all around the world

Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο (Mode Pl. of 1st)
and having reached your immaculate and life-delivering body, venerated it resplendently

Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι (Mode 2nd)
And the sublime Forces of the Heavens, present along with our Lord

Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν (Mode Pl. of 2nd)
escorted your god-receiving and impeccable relic, filled with awe, preceeding the heavenly procession and resounding invisibly to the Higher Battalions: Behold, the Queen of all, who bore the God-child, has arrived!

Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα (Mode 3rd)
Raise the Gates and welcome her celestially, her, the Mother of the eternal Light!

Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον (Mode Grave)
Through her came about the deliverance of the entire genre of the mortals. And to gaze upon her surpasses our powers, nor is it possible to offer her a Praise worthy enough

Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν (Mode 4th)
For her excessive glory surmounts every perception

Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα (Mode Pl. of 4th)
Immaculate Mother of God, you who forever lives along with your life-giving King and son, intercede always so that your people shall be protected and delivered from every assault for we have been gifted with your protection

Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες (Mode 1st)
Unto the ages of ages, we bless you in all your radiant glory.
« Last Edit: August 14, 2015, 07:15:01 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #163 on: August 15, 2015, 05:10:50 AM »
The Archon Protopsaltis of the Ecumenical Patriarchate (1960-1964) Thrasyboulos Stanitsas (+1987) chants "It is truly Meet", the so-called Πατριαρχικόν (Patriarchal) in Mode Pl. of 1st (presumably it's after Markos Vasileiou +1919): 
https://www.youtube.com/watch?v=3NFxJz702Tw

Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

It is truly Meet and right to bless you, O Theotokos, ever blessed and most pure, and the Mother of our God. More honorable than the Cherubim, and more glorious beyond compare than the Seraphim, without defilement you gave birth to God the Word. True Theotokos, we magnify you.

The "O Virgin Theotokos" of Artoklasia (Blessing of the Loaves) after Manuel Goutas (+late 17th c.) in Mode 1st, chanted by hagiorite monks (live recording, Mount Athos 2009):
https://www.youtube.com/watch?v=aW0ntcpweRU

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν
Θεοτόκε Παρθένε χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μετὰ σοῦ εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν

Both now and ever and unto the ages of ages, Amen
O Virgin Theotokos, Mary full of Grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, for you have borne the Saviour of our souls

The 9th ode of the canon of the Dormition of the Theotokos, after Monk Andrew the Hagiorite (+2004), Mode 1st, chanted by the choir of the Holy Monastery of Iberon, Mount Athos (live recording, 2011):
https://www.youtube.com/watch?v=y8lcfVtBycc

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρίζομέν σε τὴν μόνη Θεοτόκον.
Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου.

All generations bless thee, O thou only Theotokos.
In thee, O spotless Virgin, the laws of nature were suspended; for thy virginity was preserved in thy child-bearing, and Life is joined with death. Thou, O Theotokos, didst remain a Virgin after child-birth, and after death thou art still alive and dost ever deliver thy heritage.

A blessed feast to all.
« Last Edit: August 15, 2015, 05:11:05 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Cyrillic

 • Laser Basileus.
 • Toumarches
 • ************
 • Posts: 13,710
 • St. Theodoret of Cyrrhus, pray for us!
 • Jurisdiction: But my heart belongs to Finland
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #164 on: August 21, 2015, 09:01:07 PM »
Τhanks again, Apostolos!

Do you have some good versions of the Soson Kyrie?

Offline Mor Ephrem

 • A highly skilled and trained Freudian feminist slut
 • Section Moderator
 • Hypatos
 • *****
 • Posts: 35,560
 • A well-sexed theologian
  • OrthodoxChristianity.net
 • Faith: Mercenary Freudianism
 • Jurisdiction: Texas Feminist Coptic
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #165 on: August 21, 2015, 10:22:34 PM »
Τhanks again, Apostolos!

Do you have some good versions of the Soson Kyrie?

Can't you wait for another couple of weeks?  :P
This post gave me autism.

Since when has a Hierarch done anything for you? . . .

Apparently you can get the Juice or Power from a certain Icon.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #166 on: August 22, 2015, 06:07:30 AM »
Τhanks again, Apostolos!

Do you have some good versions of the Soson Kyrie?

Can't you wait for another couple of weeks?  :P
It's OK I'll find something for September 14 ;)

The ancient and extended "Save Thy people" in Mode 1st chanted by the choirs of the Holy Monastery of Karakallou (Mount Athos) and the Brotherhood of Danielians (Mount Athos) (note that on Mount Athos there are brotherhoods of monks that are almost exclusively dedicated to Byzantine Music such as the Παχωμαῖοι (Pachomeans), Θωμᾶδες (Thomades), Καρτσωναῖοι (Kartsoneans, named after the founder of their brotherhood fr. Gabriel Kartsonas who fell asleep in the Lord in +1956), Δανιηλαῖοι (Danielians), who either reside at Sketes, of small establishments called Kathismas), live recording (2009): 
https://www.youtube.com/watch?v=tekcTgtzEPg

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ Σου πολίτευμα
O Lord, save Thy people, and bless Thine inheritance, grant victory to the kings over the barbarians and by virtue of Thy cross, preserve Thy habitation
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #167 on: August 22, 2015, 06:31:37 AM »
Τhanks again, Apostolos!

Do you have some good versions of the Soson Kyrie?

What does mean "good"? ;)

I have some here

Edit: I've never heard the version posted below, it's great :)
The ancient and extended "Save Thy people" in Mode 1st chanted by the choirs of the Holy Monastery of Karakallou (Mount Athos) and the Brotherhood of Danielians (Mount Athos) (note that on Mount Athos there are brotherhoods of monks that are almost exclusively dedicated to Byzantine Music such as the Παχωμαῖοι (Pachomeans), Θωμᾶδες (Thomades), Καρτσωναῖοι (Kartsoneans, named after the founder of their brotherhood fr. Gabriel Kartsonas who fell asleep in the Lord in +1956), Δανιηλαῖοι (Danielians), who either reside at Sketes, of small establishments called Kathismas), live recording (2009): 
https://www.youtube.com/watch?v=tekcTgtzEPg
« Last Edit: August 22, 2015, 06:34:00 AM by Dominika »
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #168 on: August 23, 2015, 07:59:52 AM »
^Indeed it's the traditional and extended version which is not so commonly chanted in parish churches, it's preferred in monasteries though. Something similar happens with the Anoixantaria too, the first version below, is chanted in monasteries, the second one can be heard rarely in parish churches, the third one is by far preferred in parish churches.

The ancient and extended "Anoixantaria" (last verses of Psalm 103/104) known as τὰ Μέγιστα (the Great) after st. Ioannis Papadopoulos "Koukouzelis" (+14th. c.), Mode Pl. of 4th, chanted by hagiorite monks (live recording, Μount Athos):
https://www.youtube.com/watch?v=7EJF7SLn3ac

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, δόξα σοι ὁ Θεός.
Thou openest Thy hand, they are filled with good, glory be to thee O God.

Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται, δόξα σοι ὁ Θεός.
Thou hidest Thy face, they are troubled, glory be to thee O God.
 
Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι, δόξα σοι Πάτερ, δόξα σοι Υἱέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, δόξα σοι.
Thou takest away Thy breath, they die, glory be to thee O Father, glory be to thee O Son, glory be to thee O Holy Spirit, glory be to thee.

Καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν, δόξα σοι Πάτερ, δόξα σοι Υἱέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, δόξα σοι.
And return to their dust, glory be to thee O Father, glory be to thee O Son, glory be to thee O Holy Spirit, glory be to thee.
 
Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, δόξα σοι ὁ Θεός.
Thou sendest forth thy spirit, they are created, glory be to thee O God.

Καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, δόξα σοι ὁ Θεός.
And thou renewest the face of the earth, glory be to thee O God.

Πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
In wisdom hast thou made them all, glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν, Ἀλληλούϊα.
Both now and ever and unto the ages of ages, Amen, Alleluia.

Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Alleluia, glory be to thee O God, Alleluia.

Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, ὁ Θεός, δόξα σοι ὁ Θεός
Alleluia, glory be to thee O God, O God, glory be to thee O God.
----------------------------------------------------------------
The "Anoixantaria" after Γεώργιος Ῥαιδεστηνός-George of Raedestus, or Raedestinos (+late 17th c.), aka τὰ Πολίτικα (the Constantinoplean) Μοde Pl. of 4th, chanted by Demetrios Nikou, Panagiotis Neochoritis, and Spyridon Kyziridis (live recording):
https://www.youtube.com/watch?v=eejB5odN4hY

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται, δόξα σοι ὁ Θεός.
Τhou openest thine hand, they are filled with good, Thou hidest thy face, they are troubled, glory be to thee O God.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν, δόξα σοι ὁ Θεός.
Thou takest away their breath, they die, and return to their dust, glory be to thee O God.

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, δόξα σοι Ἅγιε, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Βασιλεῦ οὐράνιε, δόξα σοι ὁ Θεός.
Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth, glory be to thee O Holy One, glory be to thee O Lord, glory be to thee O Heavenly King, glory be to thee O God.

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, δόξα σοι Ἅγιε, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Βασιλεῦ οὐράνιε, δόξα σοι ὁ Θεός.
The glory of the Lord shall endure for ever, the Lord shall rejoice in his works, glory be to thee O Holy One, glory be to thee O Lord, glory be to thee O Heavenly King, glory be to thee O God.

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται, δόξα σοι Πάτερ, δόξα σοι Υἱέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριάς Ἁγία δόξα σοι, δόξα σοι ὁ Θεός.
He looketh on the earth, and it trembleth, he toucheth the hills, and they smoke, glory be to thee O Father, glory be to thee O Son, glory be to thee O Holy Spirit, O Holy Trinity glory be to thee, glory be to thee O God.

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω, δόξα σοι Πάτερ, δόξα σοι Υἱέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριάς Ἁγία δόξα σοι, δόξα σοι ὁ Θεός.
I will sing unto the Lord as long as I live, I will sing praise to my God while I have my being, glory be to thee O Father, glory be to thee O Son, glory be to thee O Holy Spirit, O Holy Trinity glory be to thee, glory be to thee O God.

Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, δόξα σοι Βασιλεῦ ἐπουράνιε, δόξα σοι Παντοκράτωρ, σὺν Υἱῷ καὶ Πνεύματι, δόξα σοι ὁ Θεός.
My meditation of him shall be sweet, I will be glad in the Lord, glory be to thee O King in the Heavens, glory be to thee O Ruler of all, together with the Son, and the Spirit, glory be to thee O God.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ, ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ, δόξα σοι Πάτερ ἄναρχε, δόξα σοι Υἱέ συνάναρχε, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τό
ὁμοούσιον καὶ ὁμόθρονον, Τριάς Ἁγία δόξα σοι, δόξα σοι ὁ Θεός.
Bless the Lord O my soul, the sun knoweth his going down, Thou makest darkness, and it is night, glory be to thee O eternal Father, glory be to thee O co-eternal Son, glory be to thee O consubstantial Holy Spirit sharing the same throne, O Holy Trinity glory be to thee, glory be to thee O God.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever and unto the ages of ages, Amen.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, glory be to thee O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, glory be to thee O God.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, glory be to thee O God.

Ἡ ἐλπίς ἡμῶν Κύριε δόξα σοι.
Our hope, glory be to thee, O Lord.
---------------------------------------
The common "Anoixantaria" after Θεόδωρος Φωκαεύς-Theodore of Phocaea, or Phocaeus (+1851), Mode Pl. of 4th, chanted by Demetrios Kalomoiris:
https://www.youtube.com/watch?v=8uNfxQr19MI

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Τhou openest thine hand, they are filled with good, Thou hidest thy face, they are troubled, glory be to thee O God, Alleluia.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Thou takest away their breath, they die, and return to their dust, glory be to thee O God, Alleluia.

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, δόξα σοι Πάτερ, δόξα σοι Υἱέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth, glory be to thee Ο Father, glory be to thee O Son, glory be to thee O Holy Spirit, glory be to thee O God, Alleluia.

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας, εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, δόξα σοι Ἅγιε, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Βασιλεῦ Οὐράνιε, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
The glory of the Lord shall endure for ever, the Lord shall rejoice in his works, glory be to thee O Holy One, glory be to thee O Lord, glory be to thee O Heavenly King, glory be to thee O God.

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται, δόξα σοι Ἅγιε, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Βασιλεῦ Οὐράνιε, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
He looketh on the earth, and it trembleth, he toucheth the hills, and they smoke, glory be to thee Ο Holy One, glory be to thee O Lord, glory be to thee O Heavenly King, glory be to thee O Holy Spirit, glory be to thee O God, Alleluia.

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω, δόξα σοι τρισυπόστατε Θεότης, Πάτερ, Υἱέ καὶ Πνεῦμα σὲ προσκυνοῦμεν καὶ δοξάζομεν, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
I shall sing unto the Lord as long as I live, I shall sing praise to my God while I have my being, glory be to thee O Triune God, Father, Son, and Spirit, we worship and glorify thee, glory be to thee O God, Alleluia.

Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, δόξα σοι Πάτερ ἄναρχε, δόξα σοι Υἱέ συνάναρχε, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τό ὁμοούσιον καὶ ὁμόθρονον,
Τριάς Ἁγία δόξα σοι, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
My meditation of him shall be sweet, I will be glad in the Lord, glory be to thee O eternal Father, glory be to thee O co-eternal Son, glory be to thee O consubstantial Holy Spirit sharing the same throne, O Holy Trinity glory be to thee, glory be to thee O God, Αlleluia.

Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς, δόξα σοι Πάτερ, δόξα σοι Υἱέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριάς Ἁγία δόξα σοι, δόξα σοι Ὁ Θεός,
Ἀλληλούϊα.
Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more, glory be to thee Ο Father, glory be to thee O Son, glory be to thee O Holy Spirit, O Holy Trinity glory be to thee, glory be to thee O God, Αlleluia.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ, ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ, δόξα σοι Βασιλεῦ ἐπουράνιε, δόξα σοι Παντοκράτωρ, σὺν Υἱῷ καὶ Πνεύματι, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Bless the Lord O my soul, the sun knoweth his going down, Thou makest darkness, and it is night, glory be to thee O King in the Heavens, glory be to thee O Ruler of all, with the Son, and the Spirit, glory be to thee O God, Alleluia.

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, δόξα σοι Πάτερ ἀγέννητε, δόξα σοι Υἱέ γεννητέ, δόξα σοι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριάς Ἁγία δόξα σοι, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
How great are Thy works, O Lord, in wisdom hast thou made them all, glory to thee O unbegotten Father, glory to thee O begotten Son, glory to thee O Holy Spirit, who proceedeth from the Father and resteth in the Son, O Holy Trinity glory to thee, glory to thee O God, Alleluia.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, both now and ever and unto the ages of ages, Amen.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, Ἀλληλούϊα.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, glory be to thee O God, Alleluia.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, glory to thee our God, Glory to thee.
« Last Edit: August 23, 2015, 08:00:45 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #169 on: August 23, 2015, 06:02:24 PM »
Serbian Orthodox byzantine chant by the choir of st. John Damascen school
(very interesting pieces like troparion to st. John Damascene, Nativity Canon, psalms etc. - in each video there are a few pieces separated by a short talk about church singing)

An update: now most of their videos are public on youtube, there are some new recordings
https://www.youtube.com/channel/UCHz5SU-XenJz1s6qelGy6Vw/videos
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline hecma925

 • Non-clairvoyant, but you can call me Elder
 • Hoplitarches
 • *************
 • Posts: 17,661
 • You're my guardian angel hiding in the woods
 • Faith: Truthful Chalcedonian Truther
 • Jurisdiction: Enemy State Orthodox Church Abroad
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #170 on: August 23, 2015, 09:24:46 PM »
Serbian Orthodox byzantine chant by the choir of st. John Damascen school
(very interesting pieces like troparion to st. John Damascene, Nativity Canon, psalms etc. - in each video there are a few pieces separated by a short talk about church singing)

An update: now most of their videos are public on youtube, there are some new recordings
https://www.youtube.com/channel/UCHz5SU-XenJz1s6qelGy6Vw/videos

Thanks for sharing...lovely!
Happy shall he be, that shall take and dash thy little ones against the rock. Alleluia.

Once Christ has filled the Cross, it can never be empty again.

"But God doesn't need your cookies!  Arrive on time!"

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #171 on: August 25, 2015, 03:57:41 PM »
Three festal hymns to the Theotokos during Divine Liturgy instead of It is truly meet (such hymn is called "zadostojnik" in Church Slavonic) chanted by Serbian female Byzantine st. John Damascene choir:

For Pascha

For Christ's Nativity

For Theotokos' Dormition
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #172 on: August 28, 2015, 05:55:50 PM »
The Katavasias for the Dormition of the Theotokos, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 1st, chanted by the "Agrinion Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=pKusKNT5I6M

Ὠδὴ α'.
Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεής, Παρθένε μνήμη Σου, πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων, τῷ Σῷ ᾄδοντας Μονογενεῖ· Ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται.
Ode 1st.
Thy sacred and renowned memorial, O Virgin, is clothed in the embroidered raiment of divine glory. It hath brought all the faithful together in joy, and led by Miriam, with dances and timbrels, they sing the praises of thine Only-begotten Son: For He hath been greatly glorified.

Ὠδὴ γ'.
Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος γὰρ εἶ Ἅγιος, ὁ ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενος.
Ode 3rd.
O Christ, the Wisdom and the Power of God, who dost create and uphold all, establish the Church unshaken and unwavering: for only Thou art holy, who hast Thy resting place among the saints.

Ὠδὴ δ'.
Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα, τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν, τὴν ἐκ Παρθένου Σου, Χριστέ, φέγγος ἀστραπῆς Σου, εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι· καὶ φωνεῖ Σοι ἄβυσσος, ἐν ἀγαλλιάσει· Τῇ δυνάμει Σου δόξα Φιλάνθρωπε
Ode 4th.
The dark sayings and riddles of the prophets foreshadowed Thine incarnation from a Virgin, O Christ, even the lightening of Thy brightness which was to come as light to lighten the gentiles; and the deep utters its voice to Thee in joy: ‘Glory to Thy power, O Thou who lovest mankind.’

Ὠδὴ ε'.
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος, τῶν ἀρετῶν Σου, Χριστέ, διηγήσομαι· ἐξ ἀιδίου γὰρ δόξης συναΐδιον, καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀπαύγασμα, παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος.
Ode 5th.
I shall declare the divine and ineffable beauty of Thine excellencies, O Christ. For Thou hast shone forth in Thine own Person as the co-eternal brightness from the eternal glory, and taking flesh from a virgin’s womb, Thou hast arisen as the sun, giving light to those that were in darkness and shadow.

Ὠδὴ ς'.
Ἅλιον ποντογενές, κητῷον ἐντόσθιον πῦρ, τῆς τριημέρου ταφῆς Σου τὶ προεικόνισμα, οὗ Ἰωνᾶς, ὑποφήτης ἀναδέδεικται· σεσωσμένος γὰρ ὡς καὶ προὐπέπωτο, ἀσινὴς ἐβόα· Θύσω Σοι μετὰ φωνῆς, αἰνέσεως Κύριε.
Ode 6th.
The fire within the whale, the monster dwelling in the salt waters of the sea, was a prefiguring of Thy three days’ burial, and Jonah acted as interpreter. For, saved and unharmed, as though he had never been swallowed, he cried aloud: ‘I will sacrifice unto Thee with the voice of praise, O Lord.’

Ὠδὴ ζ'.
Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί, θεῖος ἔρως ἀντιταττόμενος, τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε, τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα, θεοπνεύστῳ λογικῇ, τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύρᾳ ἀντιφθεγγόμενος, μουσικοῖς ὀργάνοις, ἐν μέσῳ φλογός· Ὁ δεδοξασμένος, τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
Ode 7th.
Divine Love, fighting against cruel wrath and fire, quenched the fire with dew and laughed the wrath to scorn, making the three-stringed harp of the saints inspired by God sing in the midst of the flames in answer to the instruments of music: ‘Blessed art Thou, O most glorious God, our God and the God of our fathers.’

Ὠδὴ η'.
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους, δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν, ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής, ἔδειξε Παισί· ζωαρχικὴν δὲ πηγήν, εἰργάσατο τὴν Θεοτόκον, φθορὰν θανάτου καὶ ζωήν, βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι· Τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν, οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ode 8th.
We praise, we bless, we worship the Lord.

The all-powerful Angel of God revealed to the Children a flame, that brought refreshment to the holy while it consumed the ungodly. And He made the Theotokos into a life-giving fount, gushing forth to the destruction of death and to the life of those that sing: ‘We who have been delivered praise the one and only Creator and exalt Him above all forever.’

Ὠδὴ θ'.
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν Σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν Σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν Σου.
Ode 9th.
All generations bless thee, O thou only Theotokos.

In thee, O Virgin without spot, the bounds of nature are overcome: for childbirth remains virgin and death is betrothed to life.  O Theotokos, Virgin after bearing child and alive after death, do thou ever save thine inheritance.

"It is truly meet" after Michael Khadziathanassiou (+1948) in Mode 1st, chanted by the nuns of the Holy Convent of the Annunciation, Ormylia, Greece:
https://www.youtube.com/watch?v=PetDuyA3unI

Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ τὴν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

It is truly Meet and right to bless you, O Theotokos, ever blessed and most pure, and the Mother of our God. More honorable than the Cherubim, and more glorious beyond compare than the Seraphim, without defilement you gave birth to God the Word. True Theotokos, we magnify you.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Dominika

 • Troublesome Sheep
 • Global Moderator
 • Taxiarches
 • ******
 • Posts: 6,757
 • Serbian/Polish
  • My youtube channel
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Antiochian Patriarchate/POC
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #173 on: August 30, 2015, 07:24:57 AM »
Russian youth st. John Damascene Orthodox choir (Детско-юношеский хор имени прп. Иоанна Дамаскина) has just released a new CD, called Rays of Byzantium ; there are a few recordings from this album (they sing in Church Slavonic and Greek, using Byzantine chant):
http://damaskinhor.ru/publish62.html
(1. Dormition troparion
2. Dormition exapostilarion
3. Kontakion To thee, the Champion Leader
4. Troparion to the Holy Fathers of Mount Athos)

The album features chants for various feasts of the year, including the troparion to newly-canonised st. elder Paisios.


They had recorded a few other albums, two of them can be downloaded legally from predanie.ru
1. Pascha of the believers (featuring a few chants for the Holy Week and mainly for Pascha, in my opinion one of the best recordings of the Paschal canon ever)
2. Sing and rejoice
Pray for persecuted Christians, especially in Serbian Kosovo and Raška, Egypt and Syria

My Orthodox liturgical blog "For what eat, while you can fast" in Polish (videos featuring chants in different languages)

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #174 on: August 31, 2015, 01:27:12 PM »
^^The problem with Russian mostly (not so with Serbian or Bulgarian) Byzantine chanting, is that while the Russians have very good choirs, with amazing voices, the scales they're chanting are not Byzantine, the Russians are used in the fixed/tempered western scales and that is quite obvious. But they're very-very good, with dozens (if not hundreds) of hours of rehearsal.

The extended "Lord, I cry unto thee" of the vesperal "Kekragaria" (the first verses from Psalm 140/141) after st. John Damascene (+756), Mode 1st, chanted by Panagiotis Neochoritis (live recording, 2011):
https://www.youtube.com/watch?v=xx1helI267g

Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου Κύριε· Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Lord, I cry unto thee, make haste unto me O Lord; Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice of supplication, when I cry unto thee, make haste unto me O Lord.

The extended "Lord, I cry unto thee" of the vesperal "Kekragaria" (the first verses from Psalm 140/141) after James the Protopsaltis (+1800), Mode 2nd, chanted by Thrasyboulos Stanitsas (+1987) live recording (1971):
https://www.youtube.com/watch?v=yCOeoJU9ZsU

The short and common version of the vesperal "Kekragaria" (the first verses from Psalm 140/141) after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 3rd, chanted by "The Trikki's Melodists" (live recording, 2008):
https://www.youtube.com/watch?v=N_Sb5LNzruU

Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου Κύριε· Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Lord, I cry unto thee, make haste unto me O Lord; Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice, when I cry unto thee, make haste unto me O Lord.

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice, make haste unto me O Lord.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Online Arachne

 • Trinary Unit || Resident Bossy Boots
 • Section Moderator
 • Toumarches
 • *****
 • Posts: 11,211
 • Race: Human. Culture: Yes.
 • Faith: Cradle Greek Orthodox. Cope.
 • Jurisdiction: Antiochian Archdiocese, UK
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #175 on: September 01, 2015, 05:31:55 AM »
Megamixes of Archmandrite Nikodimos Kabarnos' awesomeness:

2 hours live
3 hours
'Evil isn't the real threat to the world. Stupid is just as destructive as evil, maybe more so, and it's a hell of a lot more common. What we really need is a crusade against stupid. That might actually make a difference.'~Harry Dresden

~ bookshelf ~ ugly writing ~ jukebox ~

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #176 on: September 05, 2015, 08:14:24 AM »
The extended vesperal Kekragaria after James the Protopsaltis (+1800), Mode 1st, chanted by the "Orthodox Ecclestiastical Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=TScGrdU-CxM

Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου Κύριε· Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Lord, I cry unto thee, make haste unto me O Lord; Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice of supplication, when I cry unto thee, make haste unto me O Lord.

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice, make haste unto me O Lord.

The extended "Lord, I cry unto thee" of the vesperal Kekragaria after James the Protopsaltis (+1800), Mode 4th Agia, chanted by Demetrios Galanis (live recording, 2012):
https://www.youtube.com/watch?v=wtGXBbNTG9U

Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου Κύριε· Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Lord, I cry unto thee, make haste unto me O Lord; Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice of supplication, when I cry unto thee, make haste unto me O Lord.

Trisagion and Dynamis after Kyriakos (Ioannidis) "the Monk" known as the "Trisagion Kalogirou" i.e. "the monk's Trisagion" (+mid-19th c.), Mode 1st chanted by the "Orthodox Ecclesiastical Byzantine Choir":
https://www.youtube.com/watch?v=4whgWfIMc6c

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Priest: Let us pray to the Lord.

Κύριε ἐλέησον
People: Lord Have Mercy

Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Priest: For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.
Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal; have mercy on us.

Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.
Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal; have mercy on us. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Both now and ever and unto the ages of ages Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal; have mercy on us.

Δύναμις.
Priest: Dynamis.

Νε Δύναμις. Ἅγιος ὁ Θεός· κράτημα ὁ Θεός· Ἅγιος Ἰσχυρός· Ἅγιος Ἀθάνατος· κράτημα Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.
Neh Dynamis. Holy God kratima God; Holy Mighty; Holy Immortal kratima Immortal; have mercy on us.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #177 on: September 07, 2015, 09:49:20 AM »
The extended vesperal Kekragaria after James the Protopsaltis (+1800), Mode Pl. of 1st, chanted by the "Maistors of Psaltic Art"; the rest of psalms 140/141 & 141/142 (begins at 6:50) is after prof. Gregory Stathis:
https://www.youtube.com/watch?v=yLmpCPUo_ME

Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου Κύριε· Kύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Lord, I cry unto thee, make haste unto me O Lord; Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice of supplication, when I cry unto thee, make haste unto me O Lord.

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν μου Κύριε.
Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice, make haste unto me O Lord.

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Set, O Lord, a watch before my mouth, and a door of enclosure roundabout my lips.
Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
Incline not my heart unto words of evil, to make excuse with excuses in sins, with men that work iniquity; and I will not join with their chosen.
Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου· ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν·
The righteous man will chasten me with mercy and reprove me; as for the oil of the sinner, let it not anoint my head. For yet more is my prayer in the presence of their pleasures;
Κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν·
swallowed up near by the rock have their judges been.
Ἀκούσονται τὰ ρήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν. Ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
They shall hear my words, for they be sweetened; as a clod of earth is broken upon the earth, so have their bones been scattered nigh unto hades.
Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
For unto thee, O Lord, O Lord, are mine eyes, in Thee have I hoped; take not my soul away.
Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
Keep me from the snare which they have laid for me, and from the stumbling-blocksof them that work iniquity.
Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως ἂν παρέλθω.
The sinners shall fall into their own net; I am alone until I pass by.
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.
With my voice unto the Lord have I cried, with my voice unto the Lord have I made supplication.
Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
I will pour out before Him my supplication, mine affliction before Him will I declare.
Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου·
When my spirit was fainting within me, then Thou knewest my paths.
Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.
In this way wherein I have walked they hid for me a snare.
Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με·
I looked upon my right hand, and beheld, and there was none that did know me.
Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
Flight hath failed me, and there is none that watcheth out for my soul.
Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, εἶπα· σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
I have cried unto Thee, O Lord; I said: Thou art my hope, my portion art Thou in the land of the living.
Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα·
Attend unto my supplication, for I am brought very low.
Ρῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Deliver me from them that persecute me, for they are stronger than I.

The Trisagion Hymn after Ioannis Palassis (+1942), Mode 1st, chanted by the choir of "The Psaltic Workshop" (live at St. Petersburg's "State Academic Capella", Russia, 2009):
https://www.youtube.com/watch?v=GPnCL9y0nIY

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
Νε Δύναμις. Ἅγιος ὁ Θεός.
(Ἅγιος Ἰσχυρός, ὅμοιον).
Ἅγιος Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.
Neh Dynamis. Holy God.
(Holy Mighty is the same).
Holy Immortal; have mercy on us.

Kratima after Theodore Phocaeus (+1851), Mode Pl. of 4th, chanted by the monks of the Holy Monastery of Vatopaedi, Mount Athos:
https://www.youtube.com/watch?v=wall-CWXH3A
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #178 on: September 13, 2015, 06:44:47 AM »
Calophonic Heirmos on the forefeast of the Elevation of the Holy Cross and commemoration of the founding of the Church of the Resurrection (the Holy Sepulchre) in Jerusalem, after Peter the Peloponnesian (+1778) in Mode Grave of the diatonic genus, chanted by the musicologist prof. Ioannis Arvanitis, translated into the post-1814 new Byzantine music notation by him:
https://www.youtube.com/watch?v=shcNZZGlCMo 

Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς· ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν· τοῦτον τὸν οἶκον, στερέωσον Κύριε.

The Church is shown to be a many-lighted heaven that doth shine a guiding light upon all them that do believe; wherein while standing we cry aloud: Do Thou Thyself now establish this house, O Lord.
« Last Edit: September 13, 2015, 06:55:16 AM by Apostolos »
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.

Offline Apostolos

 • Protopentekaidekarchos
 • High Elder
 • ******
 • Posts: 901
 • Faith: Orthodox Christian
 • Jurisdiction: Church of Greece
Re: Links for Byzantine Music
« Reply #179 on: September 14, 2015, 06:23:03 AM »
The "Before thy Cross" that replaces the Trisagion Hymn on September 14th, the feast of the Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode 2nd, chanted by the choir "Calophonarides":
https://www.youtube.com/watch?v=ebdmVamF36c

Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.
Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.
Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.
Νε Δύναμις. Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν Ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

Before Thy Cross, we bow down in worship Master, and Thy Holy Resurrection we glorify.
Before Thy Cross, we bow down in worship Master, and Thy Holy Resurrection we glorify.
Before Thy Cross, we bow down in worship Master, and Thy Holy Resurrection we glorify.
Νeh Dynamis. Before Thy Cross, we bow down in worship Master, and Thy Holy Resurrection we glorify.

Communion Hymn for the Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross, after Peter the Peloponnesian (+1778), Mode Plagal of 1st, chanted by Nicholas Papademetriou:
https://www.youtube.com/watch?v=IgG8tgiUP8w

Ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε, Ἀλληλούϊα.
The light of Thy countenance O Lord, hath been signed upon us, Alleluia.
Ἦχος Πρῶτος

Τέχνη μελουργός, σούς ἀγασθεῖσα κρότους
Πρώτην νέμει σοὶ τάξιν, ὦ τῆς ἀξίας
Ἦχος ὁ πρῶτος μουσική κληθείς τέχνη
Πρῶτος παρ'ἡμῶν εὐλογείσθω τοῖς λόγοις.
Τὰ πρῶτα πρῶτε τῶν καλῶν λαχῶν φέρεις
Πρωτεῖα νίκης πανταχοῦ πάντων ἔχεις.